Przegląd

Interfejs Google Tasks API umożliwia wyszukiwanie, odczytywanie i aktualizowanie treści oraz metadanych Listy zadań Google. W tym dokumencie opisujemy, jak korzystać ze stylu wywoływania REST i bibliotek klienta dla różnych języków programowania (obecnie Java, Python i PHP) do uzyskiwania dostępu do danych z Listy zadań Google i edytowania ich.

Witryny lub aplikacje, które chcą ściślej zintegrować z Listą zadań Google, mogą korzystać z interfejsu Google Tasks API. Możesz na przykład wykorzystać interfejs Google Tasks API do zarządzania listami zadań Google w aplikacji mobilnej lub zintegrować zadania z bardziej rozbudowaną aplikacją do obsługi przepływu pracy, taką jak Au-to-do.

Lista zadań Google opiera się na 2 podstawowych koncepcjach:

Lista zadań
Lista zawierająca zadania. Użytkownicy mogą mieć więcej niż jedną listę zadań, aby zarządzać swoimi zadaniami tak, jak chcą.
Działanie
pojedyncze zadanie zawierające informacje takie jak nazwa zadania, notatki, termin i data ukończenia;

Model danych interfejsu Tasks API

Zasób to pojedynczy element danych z unikalnym identyfikatorem. Interfejs Google Tasks API działa na 2 typach zasobów:

Zasób z listą zadań
Reprezentuje listę zadań.
Zasób zadania
Reprezentuje zadanie.

Model danych interfejsu Tasks API opiera się na grupach zasobów nazywanych kolekcjami:

Kolekcja zadań
Każdy użytkownik ma co najmniej jedną listę zadań default.
Kolekcja zadań
Składa się ze wszystkich zasobów zadań w konkretnym zasobie listy zadań.