Lớp dữ liệu

Lớp dữ liệu là một đối tượng được Trình quản lý thẻ của Google và gtag.js sử dụng để truyền thông tin đến các thẻ. Sự kiện hoặc biến có thể được chuyển thông qua lớp dữ liệu và điều kiện kích hoạt có thể được thiết lập dựa trên giá trị của biến.

Ví dụ: nếu kích hoạt thẻ tái tiếp thị khi giá trị của purchase_total lớn hơn 100 USD hoặc dựa trên các sự kiện cụ thể, chẳng hạn như khi người dùng nhấp vào một nút, bạn có thể định cấu hình lớp dữ liệu để cung cấp dữ liệu đó cho thẻ. Đối tượng lớp dữ liệu có cấu trúc dưới dạng JSON. Ví dụ:

{
 event: "checkout_button",
 gtm: {
  uniqueEventId: 2,
  start: 1639524976560,
  scrollThreshold: 90,
  scrollUnits: "percent",
  scrollDirection: "vertical",
  triggers: "1_27"
 },
 value: "120"
}

Thẻ Google được thiết kế để dễ dàng tham chiếu thông tin được thêm vào lớp dữ liệu một cách có tổ chức và dự đoán được, thay vì bằng cách phân tích cú pháp các biến, thông tin giao dịch, danh mục trang và các tín hiệu khác nằm rải rác trên trang. Việc triển khai lớp dữ liệu được điền sẵn các biến và giá trị liên quan sẽ giúp đảm bảo có sẵn dữ liệu liên quan khi thẻ của bạn cần.

Cài đặt

Để cài đặt trang web Trình quản lý thẻ, bạn phải tạo một lớp dữ liệu. Đoạn mã được làm nổi bật dưới đây cho biết nơi lớp dữ liệu được thiết lập, trước khi Trình quản lý thẻ được tải.

<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
</script>
<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-XXXXXX');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->

Trong các phương thức triển khai gtag.js chuẩn, trong đó thẻ được sao chép từ trong sản phẩm và thêm vào một trang web, mã để thiết lập lớp dữ liệu sẽ được cung cấp. Trong các hoạt động triển khai tuỳ chỉnh của thẻ Google, hãy thêm mã lớp dữ liệu vào đầu tập lệnh, như trong ví dụ được làm nổi bật bên dưới:

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'TAG_ID');
</script>

Cách xử lý thông tin lớp dữ liệu

Khi một vùng chứa được tải, Trình quản lý thẻ sẽ bắt đầu xử lý tất cả các thông báo đẩy lớp dữ liệu đang xếp hàng đợi. Trình quản lý thẻ xử lý thông báo theo thứ tự vào trước: Mỗi thông báo được xử lý lần lượt theo thứ tự nhận được. Nếu thông báo là một sự kiện, thì mọi thẻ có điều kiện kích hoạt đã được đáp ứng sẽ kích hoạt trước khi Trình quản lý thẻ chuyển sang thông báo tiếp theo.

Nếu lệnh gọi gtag() hoặc dataLayer.push() được thực hiện bằng mã trên một trang, trong Mẫu tuỳ chỉnh hoặc trong thẻ HTML tuỳ chỉnh, thì thông báo liên quan sẽ được đưa vào hàng đợi và được xử lý sau khi tất cả các thông báo đang chờ xử lý khác được đánh giá. Điều này có nghĩa là mọi giá trị lớp dữ liệu được cập nhật không đảm bảo sẽ có sẵn cho sự kiện tiếp theo. Để xử lý những trường hợp này, bạn nên thêm tên sự kiện vào một thông báo khi sự kiện đó được đẩy vào lớp dữ liệu, sau đó lắng nghe tên sự kiện đó bằng điều kiện kích hoạt Sự kiện tuỳ chỉnh.

Sử dụng lớp dữ liệu với trình xử lý sự kiện

Đối tượng dataLayer dùng lệnh event để bắt đầu gửi sự kiện.

Thẻ Google và Trình quản lý thẻ sử dụng một biến lớp dữ liệu đặc biệt có tên là event. Biến này được các trình nghe sự kiện JavaScript sử dụng để kích hoạt thẻ khi người dùng tương tác với các phần tử của trang web. Ví dụ: bạn có thể muốn kích hoạt thẻ theo dõi lượt chuyển đổi khi người dùng nhấp vào nút xác nhận mua hàng. Sự kiện có thể được gọi bất cứ khi nào người dùng tương tác với các thành phần của trang web như đường liên kết, nút, thao tác cuộn, v.v.

Chức năng này được thực hiện bằng cách gọi dataLayer.push() khi một sự kiện xảy ra. Cú pháp để gửi một sự kiện bằng dataLayer.push() như sau:

dataLayer.push({'event': 'event_name'});

Trong đó event_name là một chuỗi mô tả sự kiện, chẳng hạn như 'login', purchase hoặc search.

Sử dụng dataLayer.push() để gửi dữ liệu sự kiện khi một hành động xảy ra mà bạn muốn đo lường. Ví dụ: để gửi một sự kiện khi người dùng nhấp vào một nút, hãy sửa đổi trình xử lý onclick của nút đó để gọi dataLayer.push():

<button onclick="dataLayer.push({'event': 'login'});">Button 1</button>

Bạn có thể tự động đẩy các biến lớp dữ liệu vào lớp dữ liệu để thu thập các thông tin như các giá trị đã nhập hoặc chọn trong một biểu mẫu, siêu dữ liệu liên kết với video mà khách truy cập đang phát, màu sắc của sản phẩm (ví dụ: xe ô tô) do khách truy cập tuỳ chỉnh, URL đích của đường liên kết đã nhấp, v.v.

Giống như các sự kiện, chức năng này được thực hiện bằng cách gọi API push() để thêm hoặc thay thế các biến lớp dữ liệu trong lớp dữ liệu. Cú pháp cơ bản để cài đặt các biến lớp dữ liệu động như sau:

dataLayer.push({'variable_name': 'variable_value'});

Trong đó 'variable_name' là một chuỗi cho biết tên của biến lớp dữ liệu cần đặt và 'variable_value' là một chuỗi cho biết giá trị của biến lớp dữ liệu cần được đặt hoặc thay thế.

Ví dụ: Để đặt biến lớp dữ liệu có lựa chọn ưu tiên về màu sắc khi khách truy cập tương tác với công cụ tuỳ chỉnh sản phẩm, bạn có thể đẩy biến lớp dữ liệu động sau đây:

dataLayer.push({'color': 'red'});

Một lần đẩy, nhiều biến

Bạn có thể đẩy nhiều biến và sự kiện cùng một lúc:

dataLayer.push({
 'color': 'red',
 'conversionValue': 50,
 'event': 'customize'
});

Duy trì các biến lớp dữ liệu

Để duy trì các biến lớp dữ liệu giữa các trang web, hãy gọi dataLayer.push() sau khi lớp dữ liệu đã được tạo thực thể trong mỗi lần tải trang và đẩy các biến đó vào lớp dữ liệu. Nếu bạn muốn Trình quản lý thẻ có thể sử dụng các biến lớp dữ liệu này khi vùng chứa được tải, hãy thêm lệnh gọi dataLayer.push() phía trên mã vùng chứa Trình quản lý thẻ như bên dưới.

<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];

dataLayer.push({
 'event': 'Pageview',
 'pagePath': 'https://www.googleanalytics.dev/pancakes',
 'pageTitle': 'Pancake Event Signup',
 'visitorType': 'customer'
});
</script>
<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-XXXXXX');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->

Mỗi biến được khai báo trong đối tượng lớp dữ liệu sẽ chỉ tồn tại miễn là khách truy cập vẫn ở trên trang hiện tại. Bạn phải khai báo các biến lớp dữ liệu có liên quan trên các trang (ví dụ: visitorType) trong lớp dữ liệu trên mỗi trang của trang web. Mặc dù không cần đặt cùng một tập hợp biến vào lớp dữ liệu trên mọi trang, bạn nên sử dụng quy ước đặt tên nhất quán. Nói cách khác: nếu bạn đặt danh mục trang trên trang đăng ký bằng biến có tên là pageCategory, thì trang sản phẩm và trang mua hàng của bạn cũng nên sử dụng biến pageCategory.

Khắc phục sự cố

Dưới đây là một số mẹo khắc phục sự cố về lớp dữ liệu:

Không ghi đè biến window.dataLayer: Khi bạn sử dụng trực tiếp lớp dữ liệu (ví dụ: dataLayer = [{'item': 'value'}]), biến này sẽ ghi đè mọi giá trị hiện có trong dataLayer). Việc cài đặt Trình quản lý thẻ sẽ tạo thực thể cho lớp dữ liệu ở vị trí cao nhất có thể trong mã nguồn, phía trên đoạn mã chứa, bằng cách sử dụng window.dataLayer = window.dataLayer || [];. Sau khi khai báo dataLayer, hãy sử dụng dataLayer.push({'item': 'value'}) để thêm giá trị bổ sung vào mã, và nếu các giá trị đó cần phải có sẵn cho Trình quản lý thẻ khi tải trang, thì lệnh gọi dataLayer.push() đó cũng cần phải cao hơn mã vùng chứa của Trình quản lý thẻ.

Tên đối tượng dataLayer có phân biệt chữ hoa chữ thường: Nếu bạn cố gắng đẩy một biến hoặc sự kiện mà không viết hoa/viết thường đúng cách, thì lệnh đẩy này sẽ không hoạt động.

datalayer.push({'pageTitle': 'Home'});  // Bad (datalayer in lowercase)
dataLayer.push({'pageTitle': 'Home'});  // Good (dataLayer in camel case)

dataLayer.push phải được gọi bằng các đối tượng JavaScript hợp lệ. Tất cả tên biến lớp dữ liệu đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép.

dataLayer.push({new-variable: 'value'});   // Bad - no quote marks
dataLayer.push({'new-variable': 'value'});  // Good - proper quote marks

Giữ tên biến nhất quán trên các trang: Nếu bạn sử dụng nhiều tên biến cho cùng một khái niệm trên các trang khác nhau, thì thẻ của bạn sẽ không thể kích hoạt nhất quán ở tất cả các vị trí mong muốn.

Kém:

// Homepage:
dataLayer.push({'visitorType': 'low-value'});

// Checkout Page:
dataLayer.push({'visitor_type': 'high-value'});

Tốt:

// Homepage:
dataLayer.push({'visitorType': 'low-value'});

// Checkout Page:
dataLayer.push({'visitorType': 'high-value'});

Đổi tên lớp dữ liệu

Tên mặc định của đối tượng lớp dữ liệu do thẻ Google hoặc Trình quản lý thẻ khởi tạo là dataLayer. Nếu muốn sử dụng một tên khác cho lớp dữ liệu, bạn có thể thực hiện bằng cách chỉnh sửa giá trị thông số lớp dữ liệu trong thẻ Google hoặc đoạn mã chứa Trình quản lý thẻ theo tên bạn chọn.

gtag.js

Thêm tham số truy vấn có tên "l" vào URL để đặt tên lớp dữ liệu mới, ví dụ: l=myNewName. Cập nhật tên mới cho tất cả bản sao của dataLayer trong đoạn mã thẻ Google.

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID&l=myNewName"></script>
<script>
 window.myNewName = window.myNewName || [];
 function gtag(){myNewName.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'TAG_ID');
</script>

Trình quản lý thẻ

Thay thế giá trị tham số lớp dữ liệu (được đánh dấu bên dưới) trong đoạn mã vùng chứa bằng tên mà bạn chọn.

<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','myNewName','GTM-XXXXXX');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->

Sau khi đổi tên, tất cả thông tin tham chiếu đến lớp dữ liệu (tức là khi khai báo lớp dữ liệu phía trên đoạn mã hoặc khi đẩy sự kiện hoặc biến lớp dữ liệu động vào lớp dữ liệu bằng lệnh .push()) phải được điều chỉnh để phản ánh tên lớp dữ liệu tuỳ chỉnh:

<script>
 myNewName = window.dataLayer || [];
 myNewName.push({'variable_name': 'variable_value'});
</script>

Phương thức lớp dữ liệu tuỳ chỉnh

Nếu bạn đẩy một hàm vào lớp dữ liệu, thì hàm đó sẽ được gọi bằng tập hợp này thành một mô hình dữ liệu trừu tượng. Mô hình dữ liệu trừu tượng này có thể lấy và đặt các giá trị thành kho lưu trữ giá trị khoá, đồng thời cung cấp cách đặt lại lớp dữ liệu.

set

Hàm set trên mô hình dữ liệu trừu tượng cho phép bạn đặt các giá trị để truy xuất thông qua get.

window.dataLayer.push(function() {
 this.set('time', new Date());
});

get

Hàm get trên mô hình dữ liệu trừu tượng cho phép bạn truy xuất các giá trị đã đặt.

window.dataLayer.push(function() {
 const existingTime = this.get('time');
 if (existingTime !== null) {
  // Change behavior based on whether or not this value exists...
 } else {
  // ...
 }
})

Khôi phục tùy chọn tìm kiếm

Hàm reset trên mô hình dữ liệu trừu tượng cho phép bạn đặt lại dữ liệu trong lớp dữ liệu. Điều này hữu ích nhất với một trang sẽ vẫn mở và kích thước lớp dữ liệu tiếp tục tăng theo thời gian. Để đặt lại lớp dữ liệu, hãy sử dụng mã sau:

window.dataLayer.push(function() {
 this.reset();
})