Cấu hình Trình quản lý thẻ Android nâng cao

Để mở rộng chức năng của Trình quản lý thẻ của Google, bạn có thể thêm các biến Gọi hàm và Thẻ lệnh gọi hàm. Biến lệnh gọi hàm cho phép bạn nắm bắt các giá trị mà lệnh gọi trả về cho các hàm được đăng ký trước. Thẻ Lệnh gọi hàm cho phép bạn thực thi các hàm được đăng ký trước (ví dụ: để kích hoạt lượt truy cập cho các công cụ đo lường và tiếp thị lại khác hiện không được hỗ trợ với mẫu thẻ trong Trình quản lý thẻ).

Thêm thẻ và biến tùy chỉnh

Cách thêm thẻ tuỳ chỉnh hoặc biến tuỳ chỉnh bằng Lệnh gọi hàm:

 1. Triển khai một lớp mở rộng com.google.android.gms.tagmanager.CustomTagProvider hoặc com.google.android.gms.tagmanager.CustomVariableProvider:

  import android.support.annotation.Keep;
  import java.util.Map;
  
  @Keep
  public class HighScoreProvider implements com.google.android.gms.tagmanager.CustomVariableProvider {
   @Override
   public String getValue(Map<String, Object> map) {
    synchronized (HighScoreProvider.class) {
     return ((Long)sHighScore).toString();
    }
   }
  
   private static long sHighScore = 0;
   public static void recordScore(long score) {
    synchronized (HighScoreProvider.class) {
     sHighScore = Math.max(score, sHighScore);
    }
   }
  }
  
 2. Nếu bạn sử dụng ProGuard, hãy đảm bảo rằng tên và phương thức của lớp không bị làm rối. Sử dụng chú thích Keep để chỉ định điều này.

 3. Trong giao diện web của Trình quản lý thẻ của Google, sử dụng tên lớp đủ điều kiện để thiết lập thẻ và biến: biến tuỳ chỉnh