Làm quen với PageSpeed Insights API

Sử dụng PageSpeed Insights API để:

 • Đo lường hiệu suất của một trang web.
 • Nhận đề xuất về cách cải thiện hiệu suất, khả năng tiếp cận và SEO cho trang.
 • Tìm hiểu cách chuyển đổi trang thành Ứng dụng web tiến bộ.

API PageSpeed Insights trả về dữ liệu thực tế từ Báo cáo trải nghiệm người dùng của Chrome và dữ liệu phòng thí nghiệm từ Lighthouse.

Điều kiện tiên quyết

Hướng dẫn này giả định rằng bạn có kiến thức chung về các giao diện dòng lệnh và hoạt động phát triển web.

Không bắt buộc: Thiết lập khoá API

Nếu bạn chỉ dùng thử API PageSpeed Insights, thì bạn không cần khoá API. Nếu dự định sử dụng API theo cách tự động và thực hiện nhiều truy vấn mỗi giây, bạn sẽ cần một khoá API.

Thu nạp và sử dụng khoá API

Nhận khoá

Hoặc tạo một mã trong trang Thông tin xác thực.

Sau khi bạn có khóa API, ứng dụng có thể thêm tham số truy vấn key=yourAPIKey vào tất cả URL yêu cầu.

Khóa API an toàn để nhúng vào URL; nó không cần bất kỳ mã hóa nào.

API Explorer

Để thực hiện lệnh gọi đến PageSpeed Insights API mà không cần viết mã, hãy xem API Explorer.

URL

Cách dùng thử PageSpeed Insights API từ dòng lệnh:

 1. Mở cửa sổ dòng lệnh.
 2. Chạy lệnh sau. Hãy thêm &key=yourAPIKey nếu bạn đang dùng khoá API.

  curl https://www.googleapis.com/pagespeedonline/v5/runPagespeed?url=https://developers.google.com
  

  Phản hồi là đối tượng JSON. Hãy xem phần Phản hồi để tìm hiểu thêm về từng thuộc tính trong đối tượng phản hồi.

  {
   "captchaResult": "CAPTCHA_NOT_NEEDED",
   "kind": "pagespeedonline#result",
   "id": "https://developers.google.com/",
   "loadingExperience": {
   "id": "https://developers.google.com/",
   "metrics": {
    "FIRST_CONTENTFUL_PAINT_MS": {
    "percentile": 3482,
    "distributions": [
     {
     "min": 0,
     "max": 1000,
     "proportion": 0.37151728768042963
     },
     {
     "min": 1000,
     "max": 2500,
     "proportion": 0.4244153519077991
     },
     {
     "min": 2500,
     "proportion": 0.2040673604117713
     }
    ],
    "category": "SLOW"
    },
    "FIRST_INPUT_DELAY_MS": {
    "percentile": 36,
    "distributions": [
     {
     "min": 0,
     "max": 50,
     "proportion": 0.960628961482204
     },
     {
     "min": 50,
     "max": 250,
     "proportion": 0.02888834714773281
     },
     {
     "min": 250,
     "proportion": 0.010482691370063388
     }
    ],
    "category": "FAST"
    }
   },
   "overall_category": "SLOW",
   "initial_url": "https://developers.google.com/"
   },
   "originLoadingExperience": {
   "id": "https://developers.google.com",
   "metrics": {
    "FIRST_CONTENTFUL_PAINT_MS": {
    "percentile": 2761,
    "distributions": [
     {
     "min": 0,
     "max": 1000,
     "proportion": 0.4236433226493666
     },
     {
     "min": 1000,
     "max": 2500,
     "proportion": 0.45045120795679117
     },
     {
     "min": 2500,
     "proportion": 0.1259054693938423
     }
    ],
    "category": "SLOW"
    },
    "FIRST_INPUT_DELAY_MS": {
    "percentile": 45,
    "distributions": [
     {
     "min": 0,
     "max": 50,
     "proportion": 0.9537371485251699
     },
     {
     "min": 50,
     "max": 250,
     "proportion": 0.03044972719889055
     },
     {
     "min": 250,
     "proportion": 0.01581312427593959
     }
    ],
    "category": "FAST"
    }
   },
   "overall_category": "SLOW",
   "initial_url": "https://developers.google.com/"
   },
   "lighthouseResult": {
   "requestedUrl": "https://developers.google.com/",
   "finalUrl": "https://developers.google.com/",
   "lighthouseVersion": "3.2.0",
   "userAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/72.0.3584.0 Safari/537.36",
   "fetchTime": "2018-11-01T03:03:58.394Z",
   "environment": {
    "networkUserAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3559.0 Safari/537.36",
    "hostUserAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/72.0.3584.0 Safari/537.36",
    "benchmarkIndex": 590.0
   },
   "runWarnings": [],
   "configSettings": {
    "emulatedFormFactor": "desktop",
    "locale": "en-US",
    "onlyCategories": [
    "performance"
    ]
   },
   "audits": {
    "estimated-input-latency": {
    "id": "estimated-input-latency",
    "title": "Estimated Input Latency",
    "description": "The score above is an estimate of how long your app takes to respond to user input, in milliseconds, during the busiest 5s window of page load. If your latency is higher than 50 ms, users may perceive your app as laggy. [Learn more](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/estimated-input-latency).",
    "score": 1.0,
    "scoreDisplayMode": "numeric",
    "displayValue": "30 ms"
    },
    "uses-rel-preconnect": {
    "id": "uses-rel-preconnect",
    "title": "Preconnect to required origins",
    "description": "Consider adding preconnect or dns-prefetch resource hints to establish early connections to important third-party origins. [Learn more](https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/resource-prioritization#preconnect).",
    "score": 1.0,
    "scoreDisplayMode": "numeric",
    "details": {
     "headings": [],
     "type": "opportunity",
     "items": [],
     "overallSavingsMs": 0.0
    }
    },
    ...
   },
   "categories": {
    "performance": {
    "id": "performance",
    "title": "Performance",
    "score": 0.96,
    "auditRefs": [
     {
     "id": "first-contentful-paint",
     "weight": 3.0,
     "group": "metrics"
     },
     {
     "id": "first-meaningful-paint",
     "weight": 1.0,
     "group": "metrics"
     },
     ...
    ]
    }
   },
   "categoryGroups": {
    "a11y-element-names": {
    "title": "Elements Have Discernible Names",
    "description": "These are opportunities to improve the semantics of the controls in your application. This may enhance the experience for users of assistive technology, like a screen reader."
    },
    "a11y-language": {
    "title": "Page Specifies Valid Language",
    "description": "These are opportunities to improve the interpretation of your content by users in different locales."
    },
    ...
   },
   "i18n": {
    "rendererFormattedStrings": {
    "varianceDisclaimer": "Values are estimated and may vary.",
    "opportunityResourceColumnLabel": "Opportunity",
    "opportunitySavingsColumnLabel": "Estimated Savings",
    "errorMissingAuditInfo": "Report error: no audit information",
    "errorLabel": "Error!",
    "warningHeader": "Warnings: ",
    "auditGroupExpandTooltip": "Show audits",
    "passedAuditsGroupTitle": "Passed audits",
    "notApplicableAuditsGroupTitle": "Not applicable",
    "manualAuditsGroupTitle": "Additional items to manually check",
    "toplevelWarningsMessage": "There were issues affecting this run of Lighthouse:",
    "scorescaleLabel": "Score scale:",
    "crcLongestDurationLabel": "Maximum critical path latency:",
    "crcInitialNavigation": "Initial Navigation",
    "lsPerformanceCategoryDescription": "[Lighthouse](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/) analysis of the current page on an emulated mobile network. Values are estimated and may vary.",
    "labDataTitle": "Lab Data"
    }
   }
   },
   "analysisUTCTimestamp": "2018-11-01T03:03:58.394Z"
  }
  

JavaScript

Cách dùng thử PageSpeed Insights API qua JavaScript:

 1. Sao chép mã dưới đây. Mã này sử dụng API PageSpeed Insights để đo lường hiệu suất của https://developers.google.com, sau đó hiển thị kết quả.

  <script>
  function run() {
   const url = setUpQuery();
   fetch(url)
    .then(response => response.json())
    .then(json => {
     // See https://developers.google.com/speed/docs/insights/v5/reference/pagespeedapi/runpagespeed#response
     // to learn more about each of the properties in the response object.
     showInitialContent(json.id);
     const cruxMetrics = {
      "First Contentful Paint": json.loadingExperience.metrics.FIRST_CONTENTFUL_PAINT_MS.category,
      "First Input Delay": json.loadingExperience.metrics.FIRST_INPUT_DELAY_MS.category
     };
     showCruxContent(cruxMetrics);
     const lighthouse = json.lighthouseResult;
     const lighthouseMetrics = {
      'First Contentful Paint': lighthouse.audits['first-contentful-paint'].displayValue,
      'Speed Index': lighthouse.audits['speed-index'].displayValue,
      'Time To Interactive': lighthouse.audits['interactive'].displayValue,
      'First Meaningful Paint': lighthouse.audits['first-meaningful-paint'].displayValue,
      'First CPU Idle': lighthouse.audits['first-cpu-idle'].displayValue,
      'Estimated Input Latency': lighthouse.audits['estimated-input-latency'].displayValue
     };
     showLighthouseContent(lighthouseMetrics);
    });
  }
  
  function setUpQuery() {
   const api = 'https://www.googleapis.com/pagespeedonline/v5/runPagespeed';
   const parameters = {
    url: encodeURIComponent('https://developers.google.com')
   };
   let query = `${api}?`;
   for (key in parameters) {
    query += `${key}=${parameters[key]}`;
   }
   return query;
  }
  
  function showInitialContent(id) {
   document.body.innerHTML = '';
   const title = document.createElement('h1');
   title.textContent = 'PageSpeed Insights API Demo';
   document.body.appendChild(title);
   const page = document.createElement('p');
   page.textContent = `Page tested: ${id}`;
   document.body.appendChild(page);
  }
  
  function showCruxContent(cruxMetrics) {
   const cruxHeader = document.createElement('h2');
   cruxHeader.textContent = "Chrome User Experience Report Results";
   document.body.appendChild(cruxHeader);
   for (key in cruxMetrics) {
    const p = document.createElement('p');
    p.textContent = `${key}: ${cruxMetrics[key]}`;
    document.body.appendChild(p);
   }
  }
  
  function showLighthouseContent(lighthouseMetrics) {
   const lighthouseHeader = document.createElement('h2');
   lighthouseHeader.textContent = "Lighthouse Results";
   document.body.appendChild(lighthouseHeader);
   for (key in lighthouseMetrics) {
    const p = document.createElement('p');
    p.textContent = `${key}: ${lighthouseMetrics[key]}`;
    document.body.appendChild(p);
   }
  }
  
  run();
  </script>
  
 2. Dán mã vào một tệp HTML.
 3. Mở tệp HTML trong trình duyệt. Sau khi hoàn tất, trang của bạn sẽ có dạng như Hình 1.

  Hình 1. Bản minh họa JavaScript

Các bước tiếp theo

Ý kiến phản hồi

Trang này có hữu ích không?