Tìm hiểu thêm về những điều bạn cần xem xét khi xây dựng ứng dụng web thương mại điện tử, báo hoặc blog.

Ứng dụng web hướng nội dung của bạn phải được tối ưu hoá để tăng khả năng hỗ trợ tiếp cận, khả năng mở rộng và hiệu suất.

Khám phá những lộ trình học tập giúp bạn xây dựng nhiều loại ứng dụng hoặc tìm hiểu thêm về các khía cạnh cụ thể của ứng dụng web dựa trên nội dung.

Lộ trình học tập

Tìm hiểu cách tạo ứng dụng web thương mại điện tử hiện đại không máy chủ bằng phần phụ trợ Django và Cloud Run, bộ nhớ dữ liệu Cloud SQL và Firebase.
Tìm hiểu cách phát triển một ứng dụng web thương mại điện tử được phân phối, có thể mở rộng bằng các dịch vụ vi mô trên Kubernetes.
Tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng web nhiều cấp bằng phần phụ trợ Golang chạy trên Cloud Run và sử dụng cơ sở dữ liệu CloudSQL.