Method: spreadsheets.get

Trả về bảng tính tại mã nhận dạng cho trước. Phương thức gọi phải chỉ định mã nhận dạng bảng tính.

Theo mặc định, dữ liệu trong lưới sẽ không được trả về. Bạn có thể bao gồm dữ liệu lưới theo một trong 2 cách:

  • Chỉ định mặt nạ trường (field mask) để liệt kê các trường mà bạn muốn bằng cách sử dụng tham số URL fields trong HTTP

  • Hãy đặt tham số URL includeGridData thành true. Nếu bạn đặt mặt nạ cho trường (field mask), tham số includeGridData sẽ bị bỏ qua

Đối với bảng tính lớn, tốt nhất là bạn chỉ truy xuất các trường cụ thể trong bảng tính mà bạn muốn.

Để chỉ truy xuất các nhóm nhỏ dữ liệu bảng tính, hãy sử dụng tham số URL ranges. Dải ô được chỉ định bằng ký hiệu A1. Bạn có thể xác định một ô (ví dụ: A1) hoặc nhiều ô (ví dụ: A1:D5). Bạn cũng có thể lấy các ô từ các trang tính khác trong cùng một bảng tính (ví dụ: Sheet2!A1:C4) hoặc truy xuất nhiều dải ô cùng một lúc (ví dụ: ?ranges=A1:D5&ranges=Sheet2!A1:C4). Giới hạn dải ô chỉ trả về những phần của bảng tính giao cắt với các dải ô được yêu cầu.

Yêu cầu HTTP

GET https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/{spreadsheetId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
spreadsheetId

string

Bảng tính yêu cầu.

Tham số truy vấn

Thông số
ranges[]

string

Các dải ô cần truy xuất từ bảng tính.

includeGridData

boolean

Đúng nếu dữ liệu lưới sẽ được trả về. Tham số này sẽ bị bỏ qua nếu bạn đặt mặt nạ cho trường (field mask) trong yêu cầu.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Spreadsheet.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.