API Lập chỉ mục

API lập chỉ mục cho phép các nhà phát triển thông báo cho Google biết về vòng đời của Tài liệu web.

Dịch vụ: indexing.googleapis.com

Cần có tên dịch vụ indexing.googleapis.com để tạo mã ứng dụng RPC.

google.indexing.v3.UrlService

Phương thức
GetUrlNotificationMetadata Lấy siêu dữ liệu về một Tài liệu web.
PublishUrlNotification Thông báo rằng một URL đã được cập nhật hoặc bị xóa.