Pakiet google.indexing.v3

Indeks

UrlService

Umożliwia programistom witryn powiadamianie Google o zmianach stanu w należących do nich adresach URL.

GetUrlNotificationMetadata

rpc GetUrlNotificationMetadata(GetUrlNotificationMetadataRequest) returns (UrlNotificationMetadata)

Pobiera metadane dotyczące dokumentu internetowego. Tej metody można używać tylko w przypadku zapytań o adresy URL, które pojawiły się wcześniej w dostarczonych powiadomieniach interfejsu Indexing API. Obejmuje najnowsze powiadomienie UrlNotification odebrane za pomocą tego interfejsu API.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/indexing
PublishUrlNotification

rpc PublishUrlNotification(PublishUrlNotificationRequest) returns (PublishUrlNotificationResponse)

Powiadamia o zaktualizowaniu lub usunięciu adresu URL.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/indexing

GetUrlNotificationMetadataRequest

Dane wejściowe wywołania elementu GetUrlNotificationMetadata.

Pola
url

string

URL, którego dotyczy zapytanie.

PublishUrlNotificationRequest

Dane wejściowe elementu PublishUrlNotification

Pola
url_notification

UrlNotification

Opis zdarzenia dotyczącego adresu URL, o którym mówi powiadomienie.

PublishUrlNotificationResponse

Dane wyjściowe elelmentu PublishUrlNotification

Pola
url_notification_metadata

UrlNotificationMetadata

Opis zdarzeń powiadomień otrzymanych dla tego adresu URL.

UrlNotification

UrlNotification to zasób wykorzystywany we wszystkich wywołaniach interfejsu Indexing API. Opisuje jedno zdarzenie w cyklu istnienia dokumentu internetowego.

Pola
url

string

Przedmiot tego powiadomienia. Właścicielem adresu URL musi być osoba, która opublikowała to powiadomienie, a w przypadku powiadomień URL_UPDATED URL musi być możliwy do zindeksowania przez Google.

type

UrlNotificationType

Zdarzenie w cyklu istnienia adresu URL, o którym powiadomiono Google.

notify_time

Timestamp

Znacznik czasu utworzenia tego powiadomienia. Użytkownicy nie powinni go określać – pole jest ignorowane w czasie żądania.

UrlNotificationMetadata

Podsumowanie najnowszych odebranych powiadomień interfejsu Indexing API dla danego adresu URL.

Pola
url

string

Adres URL, do którego odnoszą się te metadane.

latest_update

UrlNotification

Najnowsze odebrane powiadomienia typu URL_UPDATED.

latest_remove

UrlNotification

Najnowsze odebrane powiadomienia typu URL_REMOVED.

UrlNotificationType

Określa różne zdarzenia, które mogą wystąpić w danym adresie URL.

Wyliczenia
URL_NOTIFICATION_TYPE_UNSPECIFIED Nie określono.
URL_UPDATED Dany adres URL (dokument sieciowy) został zaktualizowany.
URL_DELETED Dany adres URL (dokument sieciowy) został usunięty.