Thông tin về hạn mức và giá

Hạn mức

Đây là hạn mức mặc định cho một dự án. Hạn mức có thể tăng hoặc giảm dựa trên chất lượng của tài liệu.

Hạn mức mặc định
DefaultPublishRequestsPerDayPerProject Định mức mặc định hằng ngày cho mỗi dự án về số yêu cầu publish mà bạn có thể gửi đến điểm cuối publish. Định mức này bao gồm cả loại yêu cầu URL_UPDATEDURL_DELETED. Giá trị mặc định được đặt thành 200.
DefaultMetadataRequestsPerMinutePerProject Định mức mặc định mỗi phút cho mỗi dự án về số yêu cầu Read Only mà bạn có thể gửi đến điểm cuối getMetadata. Giá trị mặc định được đặt thành 180.
DefaultRequestsPerMinutePerProject Định mức mặc định mỗi phút cho mỗi dự án đối với tất cả điểm cuối. Giá trị mặc định được đặt thành 600.

Xem định mức của bạn

Để xem định mức của bạn, hãy truy cập Google API Console.

Yêu cầu tăng định mức

Hiện tại, bạn chỉ có thể sử dụng API Lập chỉ mục để thu thập dữ liệu các trang có dữ liệu có cấu trúc JobPosting hoặc BroadcastEvent nhúng trong VideoObject. Để yêu cầu tăng định mức cho những trang có mã đánh dấu JobPosting hoặc BroadcastEvent, bạn có thể điền vào biểu mẫu này. Bạn sẽ cần phải biết thông tin chi tiết về dự án của mình trong Google API Console.

Giá

Mọi hoạt động sử dụng API Lập chỉ mục đều được cung cấp miễn phí. Có thể bạn cần tạo một tài khoản thanh toán để yêu cầu tăng hạn mức, nhưng vẫn có thể sử dụng API mà không cần trả phí.