Định mức và giá

Định mức

Đây là định mức mặc định cho một dự án.

Định mức mặc định
DefaultPublishRequestsPerDayPerProject Định mức mặc định hằng ngày cho mỗi dự án về số yêu cầu publish mà bạn có thể gửi đến điểm cuối publish. Định mức này bao gồm cả loại yêu cầu URL_UPDATEDURL_DELETED. Giá trị mặc định được đặt thành 200.
DefaultMetadataRequestsPerMinutePerProject Định mức mặc định mỗi phút cho mỗi dự án về số yêu cầu Read Only mà bạn có thể gửi đến điểm cuối getMetadata. Giá trị mặc định được đặt thành 180.
DefaultRequestsPerMinutePerProject Định mức mặc định mỗi phút cho mỗi dự án đối với tất cả điểm cuối. Giá trị mặc định được đặt thành 600.

Xem định mức của bạn

Để xem định mức của bạn, hãy truy cập Google API Console.

Yêu cầu định mức cao hơn

Để yêu cầu định mức cao hơn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chuyển đến Google API Console rồi chọn dự án của bạn.
  2. Trong trình đơn API Lập chỉ mục, hãy chọn Định mức.
  3. Mở rộng phần Yêu cầu rồi nhấp vào Chỉnh sửa.
  4. Trong ngăn Chỉnh sửa giới hạn định mức, hãy nhấp vào Đăng ký định mức cao hơn.
  5. Nhập vào các trường bắt buộc.

Giá

Việc dùng API Lập chỉ mục cho mọi mục đích đều có sẵn mà không mất phí.