Định mức và giá

Định mức

Đây là định mức mặc định cho một dự án.

Định mức mặc định
DefaultPublishRequestsPerDayPerProject Định mức mặc định hằng ngày cho mỗi dự án về số yêu cầu publish mà bạn có thể gửi đến điểm cuối publish. Định mức này bao gồm cả loại yêu cầu URL_UPDATEDURL_DELETED. Giá trị mặc định được đặt thành 200.
DefaultMetadataRequestsPerMinutePerProject Định mức mặc định mỗi phút cho mỗi dự án về số yêu cầu Read Only mà bạn có thể gửi đến điểm cuối getMetadata. Giá trị mặc định được đặt thành 180.
DefaultRequestsPerMinutePerProject Định mức mặc định mỗi phút cho mỗi dự án đối với tất cả điểm cuối. Giá trị mặc định được đặt thành 600.

Xem định mức của bạn

Để xem định mức của bạn, hãy truy cập vào Google API Console và chọn Định mức.

Yêu cầu định mức cao hơn

Để yêu cầu tăng định mức, hãy làm theo những bước dưới đây:

  1. Chuyển đến Google API Console rồi chọn dự án của bạn.
  2. Chọn Định mức. Cửa sổ Định mức yêu cầu sẽ hiển thị.
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa.
  4. Nhấp vào Đăng ký định mức cao hơn.
  5. Nhập vào các trường bắt buộc.

Giá

Mọi cách sử dụng API lập chỉ mục đều miễn phí.