REST Resource: threatMatches

ทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

วิธีการ

find

ค้นหารายการภัยคุกคามที่ตรงกับรายการ Google Safe Browsing