بازخورد و سوالات

برای اطمینان از اینکه بازخورد و سؤالات شما به درستی هدایت می شوند، پیوندها و دستورالعمل های این صفحه را دنبال کنید.

من بازخورد یا سوالی در مورد ...
Google Ad Manager

ابتدا اسناد مرکز راهنمای Ad Manager را مرور کنید.

اگر هنوز بازخورد یا سوالی دارید:

برچسب Google Publisher
مستندات

از دکمه ارسال بازخورد واقع در بالای صفحه ای که می خواهید در آن بازخورد ارائه کنید، استفاده کنید.

نمونه ها از دکمه گزارش یک مشکل در پایین صفحه که می‌خواهید در آن بازخورد ارائه کنید، استفاده کنید.

یا

یک مشکل را در مخزن نمونه کد برچسب ناشر Google GitHub باز کنید.
تعاریف نوع TypeScript مشکلی را در مخزن GitHub تعاریف نوع برچسب ناشر Google باز کنید.
همه چیز دیگر