API Google Play Developer Reporting

Tài liệu về API báo cáo.
API Google Play Developer Reporting dành cho các nhà phát triển muốn xây dựng quy trình làm việc tự động ngoài dữ liệu Play Console, hoặc các nhà phát triển sử dụng dữ liệu Play Console để báo cáo và phân tích nội bộ về doanh nghiệp. có thể cùng với các tập dữ liệu khác.
API Google Play Developer Reporting cung cấp cho bạn quyền truy cập có lập trình vào các chỉ số và dữ liệu cấp ứng dụng phục vụ nhu cầu báo cáo tự động, phân tích và tự động hoá. Bắt đầu bằng cách xác thực với dịch vụ.
Dùng API Báo cáo dành cho nhà phát triển của Google Play để thu thập dữ liệu về chất lượng của ứng dụng từ Android vitals, bao gồm tỷ lệ sự cố, tỷ lệ ANR, các vấn đề về đánh thức và khoá chế độ thức, cũng như dấu vết ngăn xếp lỗi.
Tài liệu tham khảo chứa thông tin chi tiết về các loại và phương thức API.