Method: people.batchDeleteContacts

מחיקת קבוצה של אנשי קשר. הנתונים שהם לא של אנשי הקשר לא יימחקו.

בקשות לשינוי עבור אותו משתמש צריכות להישלח ברצף כדי למנוע זמן אחזור ארוך יותר וכשלים.

בקשת HTTP

POST https://people.googleapis.com/v1/people:batchDeleteContacts

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל נתונים במבנה הבא:

ייצוג JSON
{
  "resourceNames": [
    string
  ]
}
שדות
resourceNames[]

string

חובה. שמות המשאבים של איש הקשר למחיקה. אפשר לחזור על התהליך. מאפשרת עד 500 שמות משאבים בבקשה אחת.

גוף התשובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

למידע נוסף, עיינו במדריך ההרשאות.