REST Resource: otherContacts

ทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

วิธีการ

copyOtherContactToMyContactsGroup

คัดลอก "รายชื่อติดต่ออื่น" ไปยังรายชื่อติดต่อใหม่ในกลุ่ม "myContacts" ของผู้ใช้

การส่งคําขออุปสงค์สําหรับผู้ใช้รายเดียวกันควรส่งตามลําดับเพื่อหลีกเลี่ยงเวลาในการตอบสนองและความล้มเหลวที่เพิ่มขึ้น

list

แสดง "รายชื่อติดต่ออื่นๆ" ทั้งหมด ซึ่งเป็นรายชื่อติดต่อที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มรายชื่อติดต่อ
ระบุรายการรายชื่อติดต่อในรายชื่อติดต่ออื่นๆ ของผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วซึ่งตรงกับคําค้นหา