REST Resource: otherContacts

Zasób

Z tym zasobem nie są powiązane żadne dane trwałe.

Metody

copyOtherContactToMyContactsGroup

Kopiuje „Inny kontakt” do nowego kontaktu w grupie „Moje kontakty” użytkownika

Żądania mutacji dotyczące tego samego użytkownika powinny być wysyłane po kolei, aby uniknąć wydłużenia czasu oczekiwania i niepowodzeń.

list

wyświetl listę wszystkich „Innych kontaktów”, czyli kontaktów, które nie należą do żadnej grupy kontaktów;
Udostępnia listę innych kontaktów uwierzytelnionego użytkownika pasujących do zapytania.