Method: contactGroups.get

Lấy một nhóm liên hệ cụ thể thuộc sở hữu của người dùng đã xác thực bằng cách chỉ định tên tài nguyên của nhóm liên hệ đó.

Yêu cầu HTTP

GET https://people.googleapis.com/v1/{resourceName=contactGroups/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
resourceName

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của nhóm người liên hệ cần nhận.

Tham số truy vấn

Thông số
maxMembers

integer

Không bắt buộc. Chỉ định số lượng thành viên tối đa cần trả về. Giá trị mặc định là 0 nếu không được đặt, giá trị này sẽ trả về 0 thành viên.

groupFields

string (FieldMask format)

Không bắt buộc. Mặt nạ trường (field mask) để hạn chế những trường trong nhóm được trả về. Giá trị mặc định là metadata, groupType, memberCountname nếu không được đặt hoặc đặt thành trống. Các trường hợp lệ là:

  • clientData
  • groupType
  • memberCount
  • siêu dữ liệu
  • tên

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của ContactGroup.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts
  • https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.