Method: contactGroups.delete

Usuń istniejącą grupę kontaktów należącą do uwierzytelnionego użytkownika, podając nazwę zasobu grupy kontaktów.

Żądania mutacji dotyczące tego samego użytkownika powinny być wysyłane po kolei, aby uniknąć wydłużenia czasu oczekiwania i niepowodzeń.

Żądanie HTTP

DELETE https://people.googleapis.com/v1/{resourceName=contactGroups/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
resourceName

string

To pole jest wymagane. Nazwa zasobu grupy kontaktów do usunięcia.

Parametry zapytania

Parametry
deleteContacts

boolean

Opcjonalnie. Aby usunąć kontakty z określonej grupy, ustaw wartość „true” (prawda).

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.