REST Resource: contactGroups.members

ทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

วิธีการ

modify

แก้ไขสมาชิกของกลุ่มรายชื่อติดต่อที่เป็นของผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว