ReadSourceType

Loại nguồn dữ liệu sẽ trả về trong câu trả lời.

Enum
READ_SOURCE_TYPE_UNSPECIFIED Không xác định.
READ_SOURCE_TYPE_PROFILE Trả về SourceType.ACCOUNT, SourceType.DOMAIN_PROFILESourceType.PROFILE.
READ_SOURCE_TYPE_CONTACT Trả về SourceType.CONTACT.
READ_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT Trả về SourceType.DOMAIN_CONTACT.
READ_SOURCE_TYPE_OTHER_CONTACT Trả về SourceType.OTHER_CONTACT.