l10n 6 l10n l10n-placeholder86

طرحواره اطلاعات

Nest Cam (قدیمی) Nest Cam (در فضای باز یا داخلی، باتری) Nest Cam با نورافکن Nest Cam (داخلی، سیمی) Nest Hub Max Nest Doorbell (میراث Doorbell) Nest Doorbell (سیمی) Nest Thermostat

sdm.devices.traits.Info

این ویژگی به هر وسیله ای برای اطلاعات مربوط به دستگاه تعلق دارد.

زمینه های

رشته شرح نوع داده
customName نام سفارشی دستگاه

مربوط به مقدار Label برای دستگاهی در Nest App است.

string
مثال: "دستگاه من"

نمونه درخواست و پاسخ GET

درخواست

GET /enterprises/project-id/devices/device-id

واکنش

{
  "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id",
  "traits" : {
    "sdm.devices.traits.Info" : {
      "customName" : "My device"
    }
  }
}

دستورات

هیچ فرمانی برای این ویژگی وجود ندارد.

خطاها

برای لیست کامل کدهای خطای API به مرجع کد خطای API مراجعه کنید.