Yêu cầu chính sách đối với Dịch vụ của Google dành cho nhà phát triển di động

Khi bật Dịch vụ của Google dành cho nhà phát triển di động, bạn cho phép thu thập dữ liệu về lưu lượng truy cập, bao gồm thông qua mã nhận diện cho  thiết bị di động (bao gồm ID quảng cáo Android và ID quảng cáo cho iOS), cookie và các công nghệ tương tự.

Bạn sẽ không dễ dàng hợp nhất thông tin nhận dạng cá nhân với thông tin không nhận dạng cá nhân được thu thập thông qua bất kỳ sản phẩm hoặc tính năng nào của Google trừ khi bạn có thông báo rõ ràng và xác nhận trước của người dùng (tức là chọn tham gia) chấp thuận việc hợp nhất đó.

Bạn bắt buộc phải thông báo cho khách truy cập bằng cách tiết lộ thông tin sau trong chính sách bảo mật của mình:

  1. Dịch vụ của Google dành cho nhà phát triển di động mà bạn đã triển khai.
  2. Cách bạn và nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng cookie bên thứ nhất hoặc mã nhận diện khác của bên thứ nhất và cookie bên thứ ba (chẳng hạn như mã nhận diện cho thiết bị di động (bao gồm ID quảng cáo Android và ID quảng cáo cho iOS), cookie và các công nghệ tương tự) hoặc mã nhận diện khác của bên thứ ba.
  3. Cách khách truy cập có thể chọn không tham gia Dịch vụ của Google dành cho nhà phát triển di động mà bạn sử dụng, bao gồm thông qua cài đặt thiết bị hiện hành, chẳng hạn như cài đặt quảng cáo thiết bị cho ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc bất kỳ phương tiện nào khác khả dụng.

Bạn cũng phải tuân thủ Chính sách về  sự chấp thuận của người dùng ở Liên minh châu Âu.

Quảng cáo dựa trên sở thích

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của Google dành cho nhà phát triển di động để thu thập thông tin nhạy cảm về khách truy cập của bạn, như được mô tả trong hạn chế danh mục nhạy cảm của Google AdWords, bạn không thể sử dụng Dịch vụ của Google dành cho nhà phát triển di động để thu thập dữ liệu để quảng cáo dựa trên sở thích.

Bởi vì pháp luật ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau và bởi vì Dịch vụ của Google dành cho nhà phát triển di động có thể được sử dụng theo nhiều cách, nên Google không thể cung cấp ngôn ngữ chính xác mà bạn cần bao gồm trong chính sách bảo mật của mình. Chỉ bạn mới hiểu những khía cạnh riêng biệt và cân nhắc đặc biệt của doanh nghiệp mình và chính sách bảo mật của bạn cần giải thích về thông tin này mà chỉ bạn mới có thể cung cấp.

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 2015-09-01.