به جامعه بپیوندید


از طریق یادداشت‌های انتشار کیت ML درباره رفع اشکال‌ها، بهبودها و ویژگی‌های جدید بیاموزید.

Google Developer را در توییتر دنبال کنید، جایی که اخبار ML Kit را اعلام خواهیم کرد.


درباره مشکلات خاص کدنویسی کیت ML سؤال بپرسید یا پاسخ سؤالاتی را که قبلاً پرسیده شده است بیابید. از تگ google-mlkit استفاده کنید. ما از اینکه ازت خبر داشته باشیم خوشحال میشویم.


اشکالات موجود در SDK یا اسناد یا درخواست‌های ویژگی را از طریق ردیاب مشکل Google گزارش دهید. مسائل باز را مرور کنید، یک اشکال جدید را ثبت کنید، یا درخواست ارتقا دهید .


اشکالات برنامه های نمونه موجود در مخزن Github ما را گزارش کنید.