Tham gia cộng đồng


Tìm hiểu về các bản sửa lỗi, điểm cải tiến và các tính năng mới thông qua ghi chú phát hành của Bộ công cụ máy học.

Theo dõi Google Developer trên Twitter, nơi chúng tôi sẽ công bố tin tức về Bộ công cụ máy học.


Đặt câu hỏi về các vấn đề cụ thể khi lập trình cho Bộ công cụ máy học hoặc tìm câu trả lời cho những câu hỏi đã được hỏi. Dùng thẻ google-mlkit. Chúng tôi muốn được nghe từ bạn.


Báo cáo lỗi trong SDK hoặc tài liệu hoặc yêu cầu về tính năng thông qua công cụ theo dõi lỗi của Google. Duyệt xem các vấn đề đang mở, gửi lỗi mới hoặc yêu cầu tính năng nâng cao.


Báo cáo lỗi trong các ứng dụng mẫu trên kho lưu trữ GitHub của chúng tôi.