راه حل های Google Meet را توسعه دهید.

از SDK و API زیر برای تعامل برنامه‌ریزی با Google Meet استفاده کنید.
برنامه خود را به عنوان یک افزونه در Google Meet جاسازی کنید .
ایجاد و مدیریت جلسات برای Google Meet.
ویدیو، موسیقی و سایر تجربیات را برای شرکت‌کنندگان Google Meet همگام‌سازی کنید .