Nguồn cấp dữ liệu cuộc hẹn trực tuyến để tích hợp Starter

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Người bán

{
 "metadata": {
  "generation_timestamp": "1467993600",
  "processing_instruction": "PROCESS_AS_COMPLETE",
  "total_shards": 1
 },
 "merchant": [
  {
   "merchant_id": "fitness-starter-2",
   "name": "Future Yoga",
   "telephone": "+1-650-123-4567",
   "url": "https://www.studiopublicwebsite.com",
   "category": "gym",
   "geo": {
    "address": {
     "street_address": "1160 Bordeaux Dr Building 7",
     "locality": "Sunnyvale",
     "region": "CA",
     "country": "US",
     "postal_code": "94089"
    }
   },
   "action_link": [
    {
     "url": "https://www.rwgpartnerwebsite.com/onlineappointment/fitness-starter-2",
     "action_link_type": "ACTION_LINK_TYPE_BOOK_ONLINE_APPOINTMENT",
     "language": "en",
     "platform": "ACTION_PLATFORM_WEB_APPLICATION"
    }
   ]
  }
 ]
}

Dịch vụ

{
 "metadata": {
  "generation_timestamp": "1467993600",
  "processing_instruction": "PROCESS_AS_COMPLETE",
  "total_shards": 1
 },
 "service": [
  {
   "merchant_id": "fitness-starter-2",
   "service_id": "online-1",
   "localized_service_name": {
    "value": "Online yoga class",
    "localized_value": [
     {
      "locale": "en",
      "value": "Online yoga class"
     }
    ]
   },
   "localized_description": {
    "value": "Online yoga class for all levels",
    "localized_value": [
     {
      "locale": "en",
      "value": "Online yoga class for all levels"
     }
    ]
   },
   "type": "SERVICE_TYPE_ONLINE_APPOINTMENT",
   "action_link": [
    {
     "url": "https://www.rwgpartnerwebsite.com/onlineappointment/fitness-starter-2/online-1",
     "language": "en",
     "action_link_type": "ACTION_LINK_TYPE_BOOK_ONLINE_APPOINTMENT",
     "platform": "ACTION_PLATFORM_WEB_APPLICATION"
    }
   ]
  }
 ]
}