KML là gì?

KML là một định dạng tệp dùng để hiển thị dữ liệu địa lý trong trình duyệt Earth như Google Earth. Bạn có thể tạo tệp KML để xác định vị trí, thêm lớp ảnh và hiển thị dữ liệu đa dạng theo cách mới. KML là một tiêu chuẩn quốc tế được Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) duy trì.

Người sử dụng KML

Bạn có thể sử dụng KML để lập kế hoạch cho các chuyến đi, chia sẻ dữ liệu vị trí với bạn bè hoặc ghi lại những chuyến đi bộ đường dài mà bạn đã thực hiện.
Dữ liệu khoa học, chẳng hạn như bản đồ tài nguyên thiên nhiên hoặc xu hướng địa lý, được chia sẻ dễ dàng dưới dạng tệp KML.
Có thể dùng tệp KML để làm nổi bật vấn đề và chủ động thay đổi.