Google Keep API در یک محیط سازمانی برای مدیریت محتوای Google Keep و حل مشکلات شناسایی شده توسط نرم افزار امنیت ابری استفاده می شود.
مرور فنی این محصول را بخوانید و یک برنامه کوچک شروع سریع اجرا کنید.
تمام منابع و روش های این API را بررسی کنید.
یک اشکال را ثبت کنید یا یک ویژگی را درخواست کنید.