Mở Công cụ theo dõi lỗi

Trang này mô tả cách truy cập Công cụ theo dõi lỗi của Google.

Mở công cụ theo dõi lỗi

Mở một trong các mục sau trong trình duyệt web của bạn.

Nếu không đăng nhập vào Tài khoản Google, bạn chỉ có thể thấy các vấn đề có thể xem công khai. Bạn có thể đăng nhập vào Tài khoản Google để sử dụng tất cả các tính năng của Công cụ theo dõi lỗi. Để đăng nhập vào Tài khoản Google, hãy nhấp vào nút Sign in (Đăng nhập) rồi nhập thông tin đăng nhập của bạn. Thông tin đăng nhập của bạn có thể là tên người dùng và mật khẩu @gmail.com hoặc thông tin đăng nhập của một Tài khoản Google ở một miền khác.

Sau khi bạn đăng nhập, Công cụ theo dõi lỗi sẽ hiển thị danh sách các vấn đề chưa giải quyết được chỉ định cho bạn. Bạn có thể đặt một trang chủ khác để thay đổi các vấn đề hiện ra.

Các bước tiếp theo