Triển khai trên iOS

Các ví dụ sau đây sẽ giúp bạn triển khai mã phiên bản trong ứng dụng iOS. Xin lưu ý rằng những ví dụ này sử dụng phạm vi GCM mà bạn sẽ dùng để quản lý mã thông báo cho ứng dụng iOS cho Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase.

Thiết lập các phần phụ thuộc CocoaPods

Mã thực thể sử dụng CocoaPods để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc. Mở cửa sổ dòng lệnh và chuyển đến vị trí của dự án Xcode cho ứng dụng của bạn. Nếu bạn chưa tạo Podfile cho ứng dụng, hãy tạo một tệp ngay bây giờ:

pod init

Mở Podfile đã tạo cho ứng dụng của bạn và thêm nội dung sau đây:

pod 'FirebaseInstanceId'

Lưu tệp và chạy:

pod install

Thao tác này sẽ tạo một tệp .xcworkspace cho ứng dụng của bạn. Hãy dùng tệp này cho tất cả các hoạt động phát triển sau này cho ứng dụng của bạn.

Tạo mã thông báo

Để tạo mã thông báo, bạn cần có Mã dự án do Google Developers Console tạo.

NSString *authorizedEntity = PROJECT_ID;
String *scope = kFIRInstanceIDScopeFirebaseMessaging;
NSDictionary *options = @{
 @"apns_token" : <APNS Token data>,
 // 1 if APNS sandbox token else 0
 @"apns_sandbox" : @(1),
};
[[FIRInstanceID instanceID] tokenWithAuthorizedEntity:authorizedEntity
                        scope:scope
                       options:options
                       handler:
         ^(NSString * _Nullable token, NSError * _Nullable error) {
           // ...
}];

Quản lý mã thông báo và mã phiên bản

Mã phiên bản cho phép bạn xoá và làm mới mã thông báo.

Xoá mã thông báo và mã phiên bản

NSString *authorizedEntity = PROJECT_ID; // Project ID
String *scope = kFIRInstanceIDScopeFirebaseMessaging;
FIRInstanceIDDeleteTokenHandler handler = ^void(NSError *error) {
 if (error) {
  // Failed to delete the token. Check error and do an exponential
  // backoff to retry again.
 } else {
  // Successfully deleted the token.
 }
};
[[FIRInstanceID instanceID]
  deleteTokenWithAuthorizedEntity:authorizedEntity
               scope:scope
              handler:handler];

Bạn cũng có thể xoá chính Mã phiên bản. Trong trường hợp đó, vào lần gọi getInstance() tiếp theo, bạn sẽ nhận được một Mã phiên bản mới:

[FIRInstanceID instanceID] deleteIDWithHandler:^(NSError *error) {
   if error != nil {
    NSLog(@"Error deleting instance ID: %@", error);
   }
  }];

Làm mới mã

Dịch vụ mã phiên bản có thể tạo hoặc tạo lại mã thông báo. Khi điều này xảy ra, hệ thống sẽ gửi một thông báo. Bạn có thể theo dõi thông báo này bằng cách thêm trình quan sát cho các thông báo có tên kFIRInstanceIDTokenRefreshNotification.

[[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self
     selector:@selector(tokenRefreshNotification:) 
     name:kFIRInstanceIDTokenRefreshNotification object:nil];

Bạn phải tạo trình quan sát này trước khi tạo mã thông báo, ví dụ: trước khi gọi [FIRApp configure]. Bạn có thể truy xuất mã thông báo mới nhất bằng cách gọi [[FIRInstanceID instanceID] token].

Lưu ý rằng để quan sát việc tạo mã thông báo cho giải pháp Gửi thông báo qua đám mây, bạn có thể sử dụng một chế độ uỷ quyền cụ thể.