Triển khai trên Android

Các ví dụ sau đây sẽ giúp bạn triển khai mã phiên bản trong một ứng dụng Android. Lưu ý rằng những ví dụ này sử dụng phạm vi GCM, chỉ hữu ích cho mục đích minh hoạ vì Google Cloud Messaging đã ngừng sử dụng.

Thiết lập Dịch vụ Google Play

Để viết ứng dụng khách, hãy sử dụng SDK Dịch vụ Google Play, như mô tả trong bài viết Thiết lập SDK Dịch vụ Google Play. Thư viện Dịch vụ Google Play bao gồm thư viện mã phiên bản.

Tải mã phiên bản

Dòng mã sau đây trả về một Mã phiên bản:

String iid = InstanceID.getInstance(context).getId();

Tạo mã thông báo

Việc tạo mã thông báo yêu cầu Mã dự án do Google Developers Console tạo.

String authorizedEntity = PROJECT_ID; // Project id from Google Developer Console
String scope = "GCM"; // e.g. communicating using GCM, but you can use any
           // URL-safe characters up to a maximum of 1000, or
           // you can also leave it blank.
String token = InstanceID.getInstance(context).getToken(authorizedEntity,scope);

Quản lý mã thông báo và mã phiên bản

Mã phiên bản cho phép bạn xoá và làm mới mã thông báo.

Xoá mã thông báo và mã phiên bản

String authorizedEntity = PROJECT_ID;
String scope = "GCM";
InstanceID.getInstance(context).deleteToken(authorizedEntity,scope);

Bạn cũng có thể xoá chính mã nhận dạng thực thể, bao gồm cả mọi mã thông báo liên quan. Vào lần gọi getInstance() tiếp theo, bạn sẽ nhận được mã phiên bản mới:

InstanceID.getInstance(context).deleteInstanceID();
String newIID = InstanceID.getInstance(context).getId();

Làm mới mã

Dịch vụ mã thực thể sẽ bắt đầu lệnh gọi lại theo định kỳ (ví dụ: 6 tháng một lần), yêu cầu ứng dụng làm mới mã thông báo. Phương thức này cũng có thể bắt đầu các lệnh gọi lại khi:

 • Có vấn đề về bảo mật; ví dụ: vấn đề về SSL hoặc nền tảng.
 • Thông tin thiết bị không còn hợp lệ; ví dụ: sao lưu và khôi phục.
 • Dịch vụ mã thực thể sẽ bị ảnh hưởng.

Triển khai dịch vụ trình nghe mã phiên bản trong ứng dụng của bạn để nhận các lệnh gọi lại sau:

public class MyInstanceIDService extends InstanceIDListenerService {
 public void onTokenRefresh() {
  refreshAllTokens();
 }

 private void refreshAllTokens() {
  // assuming you have defined TokenList as
  // some generalized store for your tokens
  ArrayList<TokenList> tokenList = TokensList.get();
  InstanceID iid = InstanceID.getInstance(this);
  for(tokenItem : tokenList) {
   tokenItem.token =
    iid.getToken(tokenItem.authorizedEntity,tokenItem.scope,tokenItem.options);
   // send this tokenItem.token to your server
  }
 }
};

Bạn cũng phải định cấu hình dịch vụ này trong tệp kê khai cho dự án:

<service android:name=".MyInstanceIDService" android:exported="false">
 <intent-filter>
    <action android:name="com.google.android.gms.iid.InstanceID"/>
 </intent-filter>
</service>