Dùng thử ứng dụng mẫu iOS

Hãy sử dụng ứng dụng mẫu của chúng tôi dành cho iOS và macOS để xem cách hoạt động của tính năng Đăng nhập hoặc thêm tính năng Đăng nhập vào ứng dụng hiện có.

Mẫu này cho biết cách tích hợp tính năng Đăng nhập trong Swift cho iOS và macOS.

Đối với Objective-C, hãy xem ứng dụng mẫu SignInSample trong kho lưu trữ tính năng Đăng nhập bằng Google dành cho iOS.

Để dùng mẫu này, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt phiên bản hiện tại của Xcode.

Tải dự án

Ứng dụng mẫu Swift DaysUntilBirthday vào kho lưu trữ Đăng nhập bằng CocoaPodsTrình quản lý gói Swift. Hãy làm theo hướng dẫn dành cho lựa chọn bạn muốn dùng ở bên dưới để tải và chạy ứng dụng mẫu:

CocoaPods

 1. Nếu bạn chưa cài đặt CocoaPods, hãy làm theo các bước trong hướng dẫn Bắt đầu với CocoaPods.
 2. Sao chép kho lưu trữ của tính năng Đăng nhập bằng Google cho iOS:
  git clone https://github.com/google/GoogleSignIn-iOS
 3. Chuyển đến thư mục DaysUntilBirthday:
  cd GoogleSignIn-iOS/Samples/Swift/DaysUntilBirthday
 4. Cài đặt phần phụ thuộc CocoaPods:
  pod install
 5. Mở không gian làm việc DaysUntilBirthdayForPod trong Xcode:
  open DaysUntilBirthdayForPod.xcworkspace

Trình quản lý gói Swift

 1. Sao chép kho lưu trữ Đăng nhập cho iOS:
  git clone https://github.com/google/GoogleSignIn-iOS
 2. Mở dự án mẫu Swift:
  open GoogleSignIn-iOS/Samples/Swift/DaysUntilBirthday/DaysUntilBirthday.xcodeproj

Trình quản lý gói Swift sẽ tự động thêm các phần phụ thuộc khi Xcode mở dự án.

Chạy ứng dụng

Đối với iOS, hãy chọn mục tiêu DaysUntilBirthday (iOS), sau đó khởi động ứng dụng mẫu trên thiết bị hoặc trong trình mô phỏng iOS bằng cách nhấp vào nút chạy cho không gian làm việc.

Đối với macOS, hãy chọn mục tiêu DaysUntilBirthday (macOS), sau đó khởi động ứng dụng mẫu bằng cách nhấp vào nút chạy cho không gian làm việc.

Các bước tiếp theo

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách triển khai tính năng Đăng nhập bằng Google trong ứng dụng của mình, hãy xem hướng dẫn triển khai của chúng tôi. Hoặc xem mẫu hoàn chỉnh trên GitHub.

Thêm tính năng Đăng nhập vào ứng dụng Xem các ứng dụng mẫu trên GitHub

Bạn có trải nghiệm tốt không? Bạn gặp sự cố? Hãy cho chúng tôi biết!