מדריך להעברה מהירה לכניסה באמצעות חשבון Google

בדף הזה מפורטים השינויים העיקריים בגרסאות העיקריות של ה-SDK לכניסה באמצעות חשבון Google.

במדריך הזה מוסבר איך להעביר את האפליקציה לגרסה האחרונה של ה-SDK לכניסה באמצעות חשבון Google. שימו לב שהתיעוד מתייחס תמיד לגרסה העדכנית ביותר.

למידע נוסף, קראו גם את נתוני הגרסה ואת המאגר ב-GitHub.

SDK לכניסה באמצעות חשבון Google גרסה 7.0.0 ואילך

כדי להעביר את האפליקציה מגרסה של SDK לכניסה באמצעות חשבון Google שקודמת לגרסה 7.0.0, צריך לבצע את השינויים הבאים:

v6.2.x גרסה 7.0.0 ואילך
GIDSignIn
signInWithConfiguration:presentingViewController:callback:
GIDSignIn
signInWithPresentingViewController:completion:
GIDSignIn
restorePreviousSignInWithCallback:
GIDSignIn
restorePreviousSignInWithCompletion:
GIDSignIn
disconnectWithCallback:
GIDSignIn
disconnectWithCompletion:
GIDAuthentication
doWithFreshTokens:
GIDGoogleUser
refreshTokensIfNeededWithCompletion:
GIDSignIn
addScopes:presentingViewController:callback:
GIDGoogleUser
addScopes:presentingViewController:completion:

SDK לכניסה באמצעות חשבון Google גרסה 6.0.0

כדי להעביר את האפליקציה מגרסה של SDK לכניסה באמצעות חשבון Google שקודמת לגרסה 6.0.0, צריך לבצע את השינויים הבאים:

 • מעדכנים את כל הקריאות של [GIDSignIn sharedInstance] לגישה של נכס GIDSignIn.sharedInstance.

 • מעבירים את כל הגדרות הלקוח (מזהי לקוח וכו') לאובייקט GIDConfiguration.

 • עדכון קריאות לשיטות שהוסרו לפונקציות המקבילות החדשות:

  v5.x.x v6.0.0
  signIn signInWithConfiguration:presentingViewController:callback:
  restorePreviousSignIn restorePreviousSignInWithCallback:
  disconnect disconnectWithCallback:
  getTokensWithHandler: doWithFreshTokens:
  refreshTokensWithHandler: doWithFreshTokens:
 • מסירים את כל ההפניות לפרוטוקול GIDSignInDelegate ולשיטות שלו.

  • מעבירים את הלוגיקה מ-signIn:didSignInForUser:withError: לבלוק של הקריאה החוזרת (callback) של signInWithConfiguration:presentingViewController:callback:.

  • מעבירים את הלוגיקה מ-signIn:didDisconnectWithUser:withError: לבלוק של הקריאה החוזרת (callback) של disconnectWithCallback:.

 • יש לחבר באופן ידני את GIDSignInButton לשיטה שקוראת ל-signInWithConfiguration:presentingViewController:callback: באמצעות IBAction או בסגנון דומה.