Đang tải thông tin hồ sơ

Sau khi người dùng đăng nhập bằng Google, bạn có thể nhận thông tin cơ bản về hồ sơ của người dùng: tên, URL ảnh hồ sơ và địa chỉ email của họ.

Trước khi bắt đầu

Đang truy xuất thông tin người dùng

Sau khi người dùng đã xác thực và cấp quyền truy cập vào các phạm vi mà bạn yêu cầu, bạn có thể truy cập thông tin hồ sơ người dùng thông qua đối tượng GIDGoogleUser.

Swift

GIDSignIn.sharedInstance.signIn(withPresenting: self) { signInResult, error in
  guard error == nil else { return }
  guard let signInResult = signInResult else { return }

  let user = signInResult.user

  let emailAddress = user.profile?.email

  let fullName = user.profile?.name
  let givenName = user.profile?.givenName
  let familyName = user.profile?.familyName

  let profilePicUrl = user.profile?.imageURL(withDimension: 320)
}

Objective-C

[GIDSignIn.sharedInstance signInWithPresentingViewController:self
                         completion:^(GIDSignInResult * _Nullable signInResult,
                                NSError * _Nullable error) {
  if (error) { return; }
  if (signInResult == nil) { return; }

  GIDGoogleUser *user = signInResult.user;

  NSString *emailAddress = user.profile.email;

  NSString *name = user.profile.name;
  NSString *givenName = user.profile.givenName;
  NSString *familyName = user.profile.familyName;

  NSURL *profilePic = [user.profile imageURLWithDimension:320];
}];