Thư viện JavaScript cấp quyền của Google dành cho trang web – Tài liệu tham khảo API

Tài liệu tham khảo này mô tả API Thư viện JavaScript cho phép của Google bên thứ ba mà bạn có thể sử dụng để tải mã uỷ quyền hoặc mã truy cập từ Google.

Phương pháp: google.accounts.OAuth2.initCodeClient

Phương thức initCodeClient khởi chạy và trả về một ứng dụng mã, với các cấu hình trong tham số.

google.accounts.oauth2.initCodeClient(config: CodeClientConfig)

Loại dữ liệu: CodeClientConfig

Bảng sau đây liệt kê các thuộc tính của kiểu dữ liệu CodeClientConfig.

Thuộc tính
client_id Bắt buộc. Mã ứng dụng khách của ứng dụng. Bạn có thể tìm thấy giá trị này trong Bảng điều khiển API.
scope Bắt buộc. Danh sách các phạm vi được phân tách bằng dấu cách giúp xác định những tài nguyên mà ứng dụng của bạn có thể thay mặt người dùng truy cập. Các giá trị này thông báo cho màn hình xin phép mà Google cho người dùng thấy.
include_granted_scopes Không bắt buộc, giá trị mặc định là true. Cho phép ứng dụng sử dụng quyền uỷ quyền gia tăng để yêu cầu quyền truy cập vào các phạm vi khác theo bối cảnh. Nếu bạn đặt giá trị của thông số này thành false và yêu cầu uỷ quyền được cấp, thì mã truy cập mới sẽ chỉ bao gồm mọi phạm vi mà scope đã yêu cầu trong CodeClientConfig này.
redirect_uri Bắt buộc đối với trải nghiệm người dùng chuyển hướng. Xác định nơi máy chủ API chuyển hướng người dùng sau khi người dùng hoàn tất quy trình uỷ quyền. Giá trị này phải khớp chính xác với một trong các URI chuyển hướng được uỷ quyền cho ứng dụng OAuth 2.0 mà bạn đã định cấu hình trong Bảng điều khiển API và phải tuân theo Quy tắc xác thực URI chuyển hướng của chúng tôi. Trải nghiệm người dùng bật lên sẽ bỏ qua thuộc tính này.
callback Bắt buộc đối với trải nghiệm người dùng bật lên. Hàm JavaScript xử lý phản hồi mã được trả về. Trải nghiệm người dùng chuyển hướng sẽ bỏ qua thuộc tính này.
state Không bắt buộc. Được đề xuất cho trải nghiệm người dùng của chuyển hướng. Chỉ định bất kỳ giá trị chuỗi nào mà ứng dụng của bạn sử dụng để duy trì trạng thái giữa yêu cầu uỷ quyền và phản hồi của máy chủ uỷ quyền.
enable_granular_consent Không bắt buộc, giá trị mặc định là true. Nếu bạn đặt thành false, thì các quyền chi tiết hơn đối với Tài khoản Google sẽ bị tắt đối với các mã ứng dụng OAuth được tạo trước năm 2019. Nếu bạn đặt cả enable_granular_consentenable_serial_consent, thì chỉ giá trị enable_granular_consent mới có hiệu lực và giá trị enable_serial_consent sẽ bị bỏ qua.

Không ảnh hưởng đến mã ứng dụng OAuth mới hơn, vì các quyền chi tiết hơn luôn được cấp cho các mã ứng dụng này.
enable_serial_consent Không dùng nữa, bạn nên sử dụng enable_granular_consent. Cách này có tác dụng tương tự như enable_granular_consent. Các ứng dụng hiện có sử dụng enable_serial_consent có thể tiếp tục làm như vậy, nhưng bạn nên cập nhật mã của mình để sử dụng enable_granular_consent trong bản cập nhật ứng dụng tiếp theo.
login_hint Không bắt buộc. Nếu biết người dùng nào nên cho phép yêu cầu, thì ứng dụng có thể sử dụng thuộc tính này để cung cấp gợi ý đăng nhập cho Google. Khi thành công, lựa chọn tài khoản sẽ được bỏ qua. Giá trị của trường địa chỉ email hoặc mã thông báo giá trị nhận dạng phụ của người dùng mục tiêu. Để biết thêm thông tin, hãy xem trường login_hint trong tài liệu về OpenID Connect.
hd Không bắt buộc. Nếu ứng dụng của bạn biết miền Workspace mà người dùng thuộc về, hãy sử dụng miền này để cung cấp gợi ý cho Google. Khi thành công, tài khoản người dùng được giới hạn hoặc được chọn trước cho miền được cung cấp. Để biết thêm thông tin, hãy xem trường hd trong tài liệu về OpenID Connect.
ux_mode Không bắt buộc. Chế độ trải nghiệm người dùng để sử dụng cho quy trình uỷ quyền. Theo mặc định, thao tác này sẽ mở quy trình đồng ý trong một cửa sổ bật lên. Các giá trị hợp lệ là popupredirect.
select_account Không bắt buộc, giá trị mặc định là 'false'. Giá trị Boolean để nhắc người dùng chọn tài khoản.
error_callback Không bắt buộc. Hàm JavaScript xử lý một số lỗi không phải OAuth (chẳng hạn như không mở được cửa sổ bật lên) hoặc đóng trước khi phản hồi OAuth được trả về.

Trường "type" của tham số đầu vào sẽ cho biết lý do chi tiết.
 • popup_failed_to_open Không mở được cửa sổ bật lên.
 • popup_closed sẽ đóng trước khi phản hồi OAuth được trả về.
 • Phần giữ chỗ không xác định cho các lỗi khác.

Loại dữ liệu: CodeClient

Lớp này chỉ có một phương thức công khai requestCode, phương thức này sẽ bắt đầu quy trình trải nghiệm người dùng của mã OAuth 2.0.

interface CodeClient {
 requestCode(): void;
}

Loại dữ liệu: CodeResponse

Đối tượng JavaScript CodeResponse sẽ được chuyển đến phương thức callback trong trải nghiệm người dùng bật lên. Trong trải nghiệm người dùng chuyển hướng, CodeResponse sẽ được chuyển dưới dạng tham số URL.

Bảng sau đây liệt kê các thuộc tính của kiểu dữ liệu CodeResponse.

Thuộc tính
code Mã uỷ quyền của phản hồi mã thông báo thành công.
scope Danh sách các phạm vi được phân tách bằng dấu cách được người dùng phê duyệt.
state Giá trị chuỗi mà ứng dụng của bạn dùng để duy trì trạng thái giữa yêu cầu uỷ quyền và phản hồi.
error Một mã lỗi ASCII duy nhất.
error_description Văn bản ASCII mà con người có thể đọc được, cung cấp thông tin bổ sung, dùng để hỗ trợ nhà phát triển khách hàng hiểu được lỗi đã xảy ra.
error_uri URI xác định trang web mà con người có thể đọc được cùng với thông tin về lỗi, được dùng để cung cấp cho nhà phát triển ứng dụng thông tin bổ sung về lỗi.

Phương thức: google.accounts.OAuth2.initTokenClient

Phương thức initTokenClient khởi chạy và trả về một ứng dụng mã thông báo, với các cấu hình trong tham số.

google.accounts.oauth2.initTokenClient(config: TokenClientConfig)

Loại dữ liệu: TokenClientConfig

Bảng sau đây liệt kê các thuộc tính của kiểu dữ liệu TokenClientConfig.

Thuộc tính
client_id Bắt buộc. Mã ứng dụng khách của ứng dụng. Bạn có thể tìm thấy giá trị này trong Bảng điều khiển API.
callback Bắt buộc. Hàm JavaScript xử lý phản hồi của mã thông báo được trả về.
scope Bắt buộc. Danh sách các phạm vi được phân tách bằng dấu cách giúp xác định những tài nguyên mà ứng dụng của bạn có thể thay mặt người dùng truy cập. Các giá trị này thông báo cho màn hình xin phép mà Google cho người dùng thấy.
include_granted_scopes Không bắt buộc, giá trị mặc định là true. Cho phép ứng dụng sử dụng quyền uỷ quyền gia tăng để yêu cầu quyền truy cập vào các phạm vi khác theo bối cảnh. Nếu bạn đặt giá trị của thông số này thành false và yêu cầu uỷ quyền được cấp, thì mã truy cập mới sẽ chỉ bao gồm mọi phạm vi mà scope đã yêu cầu trong TokenClientConfig này.
prompt Không bắt buộc, giá trị mặc định là 'select_account'. Danh sách các lời nhắc được phân tách bằng dấu cách và có phân biệt chữ hoa chữ thường để hiển thị cho người dùng. Các giá trị có thể sử dụng là:
 • chuỗi trống Người dùng sẽ chỉ được nhắc trong lần đầu tiên ứng dụng của bạn yêu cầu quyền truy cập. Không thể chỉ định cùng với các giá trị khác.
 • 'none' Không hiển thị bất kỳ màn hình xác thực hoặc đồng ý nào. Không được chỉ định bằng các giá trị khác.
 • "consent" Nhắc người dùng đồng ý.
 • "select_account" Nhắc người dùng chọn một tài khoản.
enable_granular_consent Không bắt buộc, giá trị mặc định là true. Nếu bạn đặt thành false, thì các quyền chi tiết hơn đối với Tài khoản Google sẽ bị tắt đối với các mã ứng dụng OAuth được tạo trước năm 2019. Nếu bạn đặt cả enable_granular_consentenable_serial_consent, thì chỉ giá trị enable_granular_consent mới có hiệu lực và giá trị enable_serial_consent sẽ bị bỏ qua.

Không ảnh hưởng đến mã ứng dụng OAuth mới hơn, vì các quyền chi tiết hơn luôn được cấp cho các mã ứng dụng này.
enable_serial_consent Không dùng nữa, bạn nên sử dụng enable_granular_consent. Cách này có tác dụng tương tự như enable_granular_consent. Các ứng dụng hiện có sử dụng enable_serial_consent có thể tiếp tục làm như vậy, nhưng bạn nên cập nhật mã của mình để sử dụng enable_granular_consent trong bản cập nhật ứng dụng tiếp theo.
login_hint Không bắt buộc. Nếu biết người dùng nào nên cho phép yêu cầu, thì ứng dụng có thể sử dụng thuộc tính này để cung cấp gợi ý đăng nhập cho Google. Khi thành công, lựa chọn tài khoản sẽ được bỏ qua. Giá trị của trường địa chỉ email hoặc mã thông báo giá trị nhận dạng phụ của người dùng mục tiêu. Để biết thêm thông tin, hãy xem trường login_hint trong tài liệu về OpenID Connect.
hd Không bắt buộc. Nếu ứng dụng của bạn biết miền Workspace mà người dùng thuộc về, hãy sử dụng miền này để cung cấp gợi ý cho Google. Khi thành công, tài khoản người dùng được giới hạn hoặc được chọn trước cho miền được cung cấp. Để biết thêm thông tin, hãy xem trường hd trong tài liệu về OpenID Connect.
state Không bắt buộc. Không nên. Chỉ định bất kỳ giá trị chuỗi nào mà ứng dụng của bạn sử dụng để duy trì trạng thái giữa yêu cầu uỷ quyền và phản hồi của máy chủ uỷ quyền.
error_callback Không bắt buộc. Hàm JavaScript xử lý một số lỗi không phải OAuth (chẳng hạn như không mở được cửa sổ bật lên) hoặc đóng trước khi phản hồi OAuth được trả về.

Trường "type" của tham số đầu vào sẽ cho biết lý do chi tiết.
 • popup_failed_to_open Không mở được cửa sổ bật lên.
 • popup_closed sẽ đóng trước khi phản hồi OAuth được trả về.
 • Phần giữ chỗ không xác định cho các lỗi khác.

Loại dữ liệu: TokenClient

Lớp này chỉ có một phương thức công khai requestAccessToken, phương thức này sẽ bắt đầu quy trình Trải nghiệm người dùng mã thông báo OAuth 2.0.

interface TokenClient {
 requestAccessToken(overrideConfig?: OverridableTokenClientConfig): void;
}
Đối số
overrideConfig OverridableTokenClientConfig Không bắt buộc. Các cấu hình sẽ được ghi đè trong phương thức này.

Loại dữ liệu: OverridableTokenClientConfig

Bảng sau đây liệt kê các thuộc tính của kiểu dữ liệu OverridableTokenClientConfig.

Thuộc tính
scope Không bắt buộc. Danh sách các phạm vi được phân tách bằng dấu cách giúp xác định những tài nguyên mà ứng dụng của bạn có thể thay mặt người dùng truy cập. Các giá trị này thông báo cho màn hình xin phép mà Google hiển thị cho người dùng.
include_granted_scopes Không bắt buộc, giá trị mặc định là true. Cho phép ứng dụng sử dụng quyền uỷ quyền gia tăng để yêu cầu quyền truy cập vào các phạm vi khác theo bối cảnh. Nếu bạn đặt giá trị của thông số này thành false và yêu cầu uỷ quyền được cấp, thì mã truy cập mới sẽ chỉ bao gồm mọi phạm vi mà scope đã yêu cầu trong OverridableTokenClientConfig này.
prompt Không bắt buộc. Danh sách các lời nhắc được phân tách bằng dấu cách và có phân biệt chữ hoa chữ thường để hiển thị cho người dùng.
enable_granular_consent Không bắt buộc, giá trị mặc định là true. Nếu bạn đặt thành false, thì các quyền chi tiết hơn đối với Tài khoản Google sẽ bị tắt đối với mã ứng dụng khách OAuth được tạo trước năm 2019.Nếu bạn đặt cả enable_granular_consentenable_serial_consent, thì chỉ giá trị enable_granular_consent mới có hiệu lực và giá trị enable_serial_consent sẽ bị bỏ qua.

Không ảnh hưởng đến mã ứng dụng OAuth mới hơn, vì các quyền chi tiết hơn luôn được cấp cho các mã ứng dụng này.
enable_serial_consent Không dùng nữa, bạn nên sử dụng enable_granular_consent. Cách này có tác dụng tương tự như enable_granular_consent. Các ứng dụng hiện có sử dụng enable_serial_consent có thể tiếp tục làm như vậy, nhưng bạn nên cập nhật mã của mình để sử dụng enable_granular_consent trong bản cập nhật ứng dụng tiếp theo.
login_hint Không bắt buộc. Nếu biết người dùng nào nên cho phép yêu cầu, thì ứng dụng có thể sử dụng thuộc tính này để cung cấp gợi ý đăng nhập cho Google. Khi thành công, lựa chọn tài khoản sẽ được bỏ qua. Giá trị của trường địa chỉ email hoặc mã thông báo giá trị nhận dạng phụ của người dùng mục tiêu. Để biết thêm thông tin, hãy xem trường login_hint trong tài liệu về OpenID Connect.
state Không bắt buộc. Không nên. Chỉ định bất kỳ giá trị chuỗi nào mà ứng dụng của bạn sử dụng để duy trì trạng thái giữa yêu cầu uỷ quyền và phản hồi của máy chủ uỷ quyền.

Loại dữ liệu: TokenResponse

Đối tượng JavaScript TokenResponse sẽ được chuyển đến phương thức gọi lại của bạn trong trải nghiệm người dùng bật lên.

Bảng sau đây liệt kê các thuộc tính của kiểu dữ liệu TokenResponse.

Thuộc tính
access_token Mã truy cập của phản hồi mã thông báo thành công.
expires_in Thời gian tồn tại tính bằng giây của mã truy cập.
hd Miền được lưu trữ mà người dùng đã đăng nhập thuộc về.
prompt Giá trị lời nhắc được sử dụng trong danh sách các giá trị có thể có được chỉ định bởi TokenClientConfig hoặc OverridableTokenClientConfig.
token_type Loại mã thông báo được phát hành.
scope Danh sách các phạm vi được phân tách bằng dấu cách được người dùng phê duyệt.
state Giá trị chuỗi mà ứng dụng của bạn dùng để duy trì trạng thái giữa yêu cầu uỷ quyền và phản hồi.
error Một mã lỗi ASCII duy nhất.
error_description Văn bản ASCII mà con người có thể đọc được, cung cấp thông tin bổ sung, dùng để hỗ trợ nhà phát triển khách hàng hiểu được lỗi đã xảy ra.
error_uri URI xác định trang web mà con người có thể đọc được cùng với thông tin về lỗi, được dùng để cung cấp cho nhà phát triển ứng dụng thông tin bổ sung về lỗi.

Phương pháp: google.accounts.OAuth2.hasGrantedAllScopes

Kiểm tra xem người dùng đã cấp tất cả phạm vi hoặc phạm vi được chỉ định hay chưa.

google.accounts.oauth2.hasGrantedAllScopes(
                      tokenResponse: TokenResponse,
                      firstScope: string, ...restScopes: string[]
                     ): boolean;
Đối số
tokenResponse TokenResponse Bắt buộc. Đối tượng TokenResponse.
firstScope string Bắt buộc. Phạm vi cần kiểm tra.
restScopes string[] Không bắt buộc. Các phạm vi khác cần kiểm tra.
Trả bóng
boolean Đúng nếu đã cấp tất cả các phạm vi.

Phương thức: google.accounts.OAuth2.hasGrantedAnyScope

Kiểm tra xem người dùng có cấp bất kỳ phạm vi hoặc phạm vi nào được chỉ định hay không.

google.accounts.oauth2.hasGrantedAnyScope(
                      tokenResponse: TokenResponse,
                      firstScope: string, ...restScopes: string[]
                     ): boolean;
Đối số
tokenResponse TokenResponse Bắt buộc. Đối tượng TokenResponse.
firstScope string Bắt buộc. Phạm vi cần kiểm tra.
restScopes string[] Không bắt buộc. Các phạm vi khác cần kiểm tra.
Trả bóng
boolean Đúng nếu có bất kỳ phạm vi nào được cấp.

Phương thức: google.accounts.OAuth2.revoke

Phương thức revoke thu hồi tất cả phạm vi mà người dùng đã cấp cho ứng dụng. Cần có mã truy cập hợp lệ để thu hồi quyền.

google.accounts.oauth2.revoke(accessToken: string, done: () => void): void;
Đối số
accessToken string Bắt buộc. Mã truy cập hợp lệ.
callback hàm Không bắt buộc. Trình xử lý RevocationResponse.

Loại dữ liệu: RevocationResponse

Đối tượng JavaScript RevocationResponse sẽ được truyền đến phương pháp gọi lại của bạn.

Bảng sau đây liệt kê các thuộc tính của kiểu dữ liệu RevocationResponse.

Thuộc tính
successful Boolean. true thành công, false khi không thành công.
error Chuỗi. Không xác định về thành công. Một mã lỗi ASCII duy nhất. Mã này bao gồm nhưng không giới hạn ở các mã lỗi OAuth 2.0 tiêu chuẩn. Các lỗi thường gặp đối với phương thức revoke:
 • invalid_token – Mã thông báo đã hết hạn hoặc bị thu hồi trước khi gọi phương thức revoke. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể thấy quyền cấp liên quan đến accessToken đã bị thu hồi.
 • invalid_request – Mã thông báo không thể thu hồi. Bạn phải đảm bảo accessToken là thông tin xác thực Google OAuth 2.0 hợp lệ.
error_description Chuỗi. Không xác định về thành công. Văn bản ASCII mà con người có thể đọc được cung cấp thêm thông tin về thuộc tính error. Các nhà phát triển có thể sử dụng báo cáo này để hiểu rõ hơn về lỗi đã xảy ra. Chuỗi error_description chỉ có bằng tiếng Anh. Đối với các lỗi thường gặp nêu trong error, error_description tương ứng:
 • invalid_token – Mã thông báo đã hết hạn hoặc bị thu hồi.
 • invalid_request – Mã thông báo không thể thu hồi.