Xử lý phản hồi thông tin xác thực bằng các hàm JavaScript

Xử lý phản hồi của thông tin xác thực

Bạn có thể đặt hàm JavaScript trong thuộc tính data-callback để xử lý phản hồi thông tin xác thực được trả về. Hãy xem đoạn mã sau:

<div id="g_id_onload"
   data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
   data-callback="handleCredentialResponse">
</div>
<script>
 function handleCredentialResponse(response) {
   // decodeJwtResponse() is a custom function defined by you
   // to decode the credential response.
   const responsePayload = decodeJwtResponse(response.credential);

   console.log("ID: " + responsePayload.sub);
   console.log('Full Name: ' + responsePayload.name);
   console.log('Given Name: ' + responsePayload.given_name);
   console.log('Family Name: ' + responsePayload.family_name);
   console.log("Image URL: " + responsePayload.picture);
   console.log("Email: " + responsePayload.email);
 }
</script>

Bạn có thể xác thực và giải mã thông tin xác thực JWT bằng cách sử dụng thư viện giải mã JWT cho ngôn ngữ của mình. Bạn cũng nên xác minh mã thông báo giá trị nhận dạng của Google ở phía máy chủ.