Ghi chú phát hành

Ngày 22 tháng 8 năm 2023

  • Hiển thị các biến thể hàm khởi tạo Kotlin có các giá trị mặc định cho GetGoogleIdOption.
  • Hiển thị một loại Tuỳ chọn mới có tên là GetSignInWithGoogleOption, dùng để đăng nhập trực tiếp bằng mã thông báo của Google thông qua nút "SiWG".

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

  • com.google.android.libraries.identity.googleid.googleid-1.1.0

Ngày 19 tháng 5 năm 2023

  • Bật bit autoSelectEnabled cho tính năng Đăng nhập bằng Google.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

  • com.google.android.libraries.identity.googleid.googleid-1.0.1

Ngày 20 tháng 3 năm 2023

  • Phát hành SDK mã nhận dạng cho Google để hỗ trợ tính năng Đăng nhập bằng Google thông qua Trình quản lý thông tin xác thực Android.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

  • com.google.android.libraries.identity.googleid.googleid-1.0.0