راه حل های Google Forms را توسعه دهید.

محتوای تعاملی را که توسط داده‌های حسابتان یا یک سرویس خارجی پشتیبانی می‌شود، با افزونه‌ها درج کنید.
  • برای بهبود تجربه فرم سازی، رابط کاربری را اضافه کنید.
  • کتابخانه ای از قالب های Google Form سفارشی را به کاربران ارائه دهید.
  • Google Forms را بر اساس راهنمای سبک خود اعتبارسنجی کنید.
هر کسی می‌تواند از Apps Script برای خودکارسازی و بهبود Google Forms در یک محیط مبتنی بر وب و با کد کم استفاده کند.
  • وظایف را بر اساس ارسال‌های Google Form به صورت خودکار انجام دهید.
  • Google Forms را بر اساس صفحه گسترده ایجاد کنید.
از REST API زیر برای تعامل برنامه‌نویسی با Google Forms استفاده کنید.
فرم‌ها و آزمون‌ها را ایجاد و به‌روزرسانی کنید، پاسخ‌ها را مشاهده کنید، و اعلان‌های فشاری را دریافت کنید.