Method: forms.get

Nhận biểu mẫu.

Yêu cầu HTTP

GET https://forms.googleapis.com/v1/forms/{formId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
formId

string

Bắt buộc. Mã biểu mẫu.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Form.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.body
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.body.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.