Method: forms.watches.delete

یک ساعت را حذف کنید

درخواست HTTP

DELETE https://forms.googleapis.com/v1/forms/{formId}/watches/{watchId}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
formId

string

ضروری. شناسه فرم.

watchId

string

ضروری. شناسه ساعت برای حذف.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ خالی است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.body
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.body.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.responses.readonly

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.