Mẫu API Google Drive

Phần này cung cấp các mẫu cho API Google Drive.

Để xem video giới thiệu về API Google Drive, hãy xem thư viện video về API Google Drive.

Google lưu trữ các mẫu sau trên GitHub. Bạn có thể phát triển nhánh các kho lưu trữ này và dùng mã làm tệp tham chiếu cho các dự án của mình.

Bộ chọn của Google

Mã mẫu Bộ chọn của Google cho biết cách sử dụng bộ chọn hình ảnh hoặc trang tải lên mà người dùng có thể mở qua một nút trong ứng dụng web.

Để xem hoặc tải nguồn xuống, hãy truy cập vào Bộ chọn của Google trên kho lưu trữ GitHub.

Mở và lưu tệp bằng QuickEditors

Mã mẫu này của QuickEditors cho biết cách mở và lưu tệp bằng API Drive.

Mỗi ví dụ riêng cho nền tảng Drive phản ánh một ứng dụng mẫu duy nhất: một trình chỉnh sửa văn bản có tên Quickeditor (Trình chỉnh sửa nhanh) có khả năng chỉnh sửa các tệp trên Drive thuộc loại MIME text/*. Phiên bản web triển khai 2 trường hợp sử dụng Drive cơ bản:

Quy trình cho cả hai trường hợp sử dụng là như nhau. Drive sẽ chuyển hướng người dùng đến ứng dụng sau khi người dùng chọn ứng dụng đó trong trình đơn Create (Tạo) hoặc trình đơn theo bối cảnh của tệp có loại MIME đã đăng ký.

Để xem hoặc tải nguồn xuống, hãy truy cập vào Drive QuickEditors trên kho lưu trữ GitHub.