Mẫu API Google Drive

Phần này cung cấp các mẫu cho API Google Drive.

Để xem video giới thiệu về API Drive, hãy xem thư viện video của API Drive.

Google lưu trữ các mẫu sau trên GitHub. Bạn có thể tạo nhánh trên các kho lưu trữ này và sử dụng mã làm tệp tham chiếu cho các dự án của riêng mình.

Bộ chọn của Google

Mã mẫu Bộ chọn của Google cho biết cách sử dụng bộ chọn hình ảnh hoặc trang tải lên mà người dùng có thể mở bằng một nút trong ứng dụng web.

Để xem hoặc tải nguồn này xuống, hãy truy cập vào Bộ chọn của Google trên kho lưu trữ GitHub.

Mở và lưu tệp bằng Quickeditors

Mã mẫu Quickeditors này cho biết cách mở và lưu tệp bằng API Drive.

Mỗi ví dụ dành riêng cho nền tảng Drive đều phản ánh một ứng dụng mẫu duy nhất: một trình chỉnh sửa văn bản (được gọi là Trình chỉnh sửa nhanh), có khả năng chỉnh sửa các tệp trên Drive có loại MIME text/*. Phiên bản web triển khai hai trường hợp sử dụng Drive cơ bản:

Quy trình cho cả hai trường hợp sử dụng là như nhau. Drive chuyển hướng người dùng đến ứng dụng sau khi người dùng chọn ứng dụng đó từ trình đơn tạo hoặc trình đơn theo bối cảnh của một tệp có loại MIME đã đăng ký.

Để xem hoặc tải nguồn này xuống, hãy truy cập vào Drive Quickeditors (Trình chỉnh sửa nhanh của Drive) trên kho lưu trữ GitHub.