Method: permissions.create

สร้างสิทธิ์สําหรับไฟล์หรือไดรฟ์ที่แชร์

คําเตือน: ระบบไม่รองรับสิทธิ์หลายรายการพร้อมกันในไฟล์เดียวกัน ระบบจะใช้การอัปเดตครั้งล่าสุดเท่านั้น

คำขอ HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/permissions

URL ใช้ไวยากรณ์ gRPC Transcoding

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
fileId

string

รหัสของไฟล์หรือไดรฟ์ที่แชร์

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
emailMessage

string

ข้อความข้อความธรรมดาที่จะรวมไว้ในอีเมลการแจ้งเตือน

enforceSingleParent
(deprecated)

boolean

เลิกใช้งานแล้ว: ดูรายละเอียดได้ที่ moveToNewOwnersRoot

moveToNewOwnersRoot

boolean

พารามิเตอร์นี้จะมีผลก็ต่อเมื่อรายการไม่ได้อยู่ในไดรฟ์ที่แชร์และคําขอพยายามโอนการเป็นเจ้าของรายการ หากตั้งค่าเป็น true ระบบจะย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์รูทใน "ไดรฟ์ของฉัน" ของเจ้าของรายใหม่และนําผู้ปกครองคนก่อนทั้งหมดออก หากตั้งค่าเป็น false จะไม่มีการเปลี่ยนการตั้งค่าระดับบนสุด

sendNotificationEmail

boolean

จะส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อแชร์กับผู้ใช้หรือกลุ่มหรือไม่ ค่าเริ่มต้นจะเป็นจริงสําหรับผู้ใช้และกลุ่ม และไม่อนุญาตให้ใช้สําหรับคําขออื่นๆ ห้ามปิดใช้สําหรับการโอนการเป็นเจ้าของ

supportsAllDrives

boolean

แอปพลิเคชันที่ขอรองรับทั้งไดรฟ์ของฉันและไดรฟ์ที่แชร์หรือไม่

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

เลิกใช้งานแล้ว: ใช้ supportsAllDrives แทน

transferOwnership

boolean

โอนการเป็นเจ้าของให้กับผู้ใช้ที่ระบุและดาวน์เกรดเจ้าของปัจจุบันเป็นผู้เขียนหรือไม่ ต้องใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อรับทราบผลข้างเคียง

useDomainAdminAccess

boolean

ส่งคําขอเป็นผู้ดูแลระบบโดเมน หากตั้งค่าเป็น "จริง" ผู้ส่งคําขอจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงหากพารามิเตอร์รหัสไฟล์อ้างถึงไดรฟ์ที่แชร์และผู้ส่งคําขอคือผู้ดูแลระบบของโดเมนที่เป็นเจ้าของไดรฟ์ที่แชร์

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อความของคำขอมีอินสแตนซ์ของ Permission

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทําสําเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Permission ที่สร้างขึ้นใหม่

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องการขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

ขอบเขตบางอย่างถูกจํากัดและต้องมีการประเมินความปลอดภัยเพื่อให้แอปใช้งานได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการให้สิทธิ์