Method: files.listLabels

Liệt kê các nhãn trên một tệp.

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/listLabels

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
fileId

string

Mã của tệp.

Tham số truy vấn

Các tham số
maxResults

integer

Số lượng nhãn tối đa cần trả lại trên mỗi trang. Khi không được thiết lập, giá trị mặc định sẽ là 100.

pageToken

string

Mã thông báo để tiếp tục yêu cầu danh sách trước đó trên trang tiếp theo. Bạn nên đặt giá trị này thành giá trị "nextPageToken" từ phản hồi trước.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Danh sách nhãn được áp dụng cho một tệp.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "labels": [
  {
   object (Label)
  }
 ],
 "nextPageToken": string,
 "kind": string
}
Các trường
labels[]

object (Label)

Danh sách nhãn.

nextPageToken

string

Mã thông báo trang cho trang nhãn tiếp theo. Trường này sẽ không xuất hiện nếu đến cuối danh sách. Nếu bị từ chối vì bất kỳ lý do gì, mã thông báo sẽ bị loại bỏ và bạn nên bắt đầu lại quá trình phân trang từ trang kết quả đầu tiên. Mã thông báo trang thường có hiệu lực trong vài giờ. Tuy nhiên, nếu bạn thêm hoặc xoá các mục mới, kết quả dự kiến của bạn có thể sẽ khác.

kind

string

Đây luôn là drive#labelList

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.