Method: drives.update

متادیتا را برای یک درایو مشترک به روز می کند.

درخواست HTTP

PATCH https://www.googleapis.com/drive/v3/drives/{driveId}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
driveId

string

شناسه درایو مشترک.

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
useDomainAdminAccess

boolean

درخواست را به عنوان مدیر دامنه صادر کنید. اگر روی true تنظیم شود، به درخواست کننده اجازه دسترسی داده می شود اگر سرپرست دامنه ای باشد که درایو مشترک به آن تعلق دارد.

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل یک نمونه از Drive است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Drive است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

برخی از دامنه ها محدود هستند و برای استفاده از برنامه شما به ارزیابی امنیتی نیاز دارند. برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.