Method: drives.list

แสดงไดรฟ์ที่แชร์ของผู้ใช้

เมธอดนี้จะยอมรับพารามิเตอร์ q ซึ่งเป็นคําค้นหาที่รวมข้อความค้นหาอย่างน้อย 1 รายการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือค้นหาไดรฟ์ที่แชร์

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/drives

URL ใช้ไวยากรณ์ gRPC Transcoding

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
pageSize

integer

จํานวนไดรฟ์ที่แชร์สูงสุดต่อหน้าเว็บ

pageToken

string

โทเค็นหน้าสําหรับไดรฟ์ที่แชร์

q

string

สตริงการค้นหาสําหรับการค้นหาไดรฟ์ที่แชร์

useDomainAdminAccess

boolean

ส่งคําขอในฐานะผู้ดูแลระบบโดเมน หากตั้งค่าเป็น "จริง" ระบบจะแสดงผลไดรฟ์ที่แชร์ทั้งหมดของโดเมนที่ผู้ขอเป็นผู้ดูแลระบบ

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

รายการไดรฟ์ที่แชร์

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "nextPageToken": string,
 "kind": string,
 "drives": [
  {
   object (Drive)
  }
 ]
}
ช่อง
nextPageToken

string

โทเค็นหน้าสําหรับไดรฟ์ที่แชร์หน้าถัดไป ข้อมูลนี้จะหายไปหากมาถึงส่วนท้ายของรายการแล้ว หากโทเค็นถูกปฏิเสธไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ควรทิ้งโทเค็น และควรมีการใส่เลขหน้าใหม่จากผลการค้นหาหน้าแรก โดยทั่วไปโทเค็นของหน้าจะใช้ได้เป็นเวลาหลายชั่วโมง อย่างไรก็ตาม หากมีการเพิ่มหรือนํารายการใหม่ออก ผลลัพธ์ที่คาดไว้อาจต่างออกไป

kind

string

ระบุประเภทของทรัพยากรนี้ ค่า: สตริงคงที่ "drive#driveList"

drives[]

object (Drive)

รายการไดรฟ์ที่แชร์ หากเติมข้อมูล pagePageToken แล้ว รายการนี้อาจไม่สมบูรณ์และจะดึงหน้าผลการค้นหาเพิ่มเติม

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องการขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

ขอบเขตบางอย่างถูกจํากัดและต้องมีการประเมินความปลอดภัยเพื่อให้แอปใช้งานได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการให้สิทธิ์