Method: comments.get

با شناسه نظر می گیرد.

درخواست HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/comments/{commentId}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
fileId

string

شناسه فایل

commentId

string

شناسه کامنت

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
includeDeleted

boolean

آیا برای بازگرداندن نظرات حذف شده. نظرات حذف شده شامل محتوای اصلی آنها نخواهد بود.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Comment است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

برخی از دامنه ها محدود هستند و برای استفاده از برنامه شما به ارزیابی امنیتی نیاز دارند. برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.