TimeRange

TimeRange

מידע על טווחי זמנים.

ייצוג JSON
{
  "startTime": string,
  "endTime": string
}
שדות
startTime

string (Timestamp format)

תאריך ההתחלה של טווח הזמן.

חותמת זמן בפורמט "זולו" RFC3339 UTC, ברזולוציה של ננו-שנייה ועד תשע ספרות עשרוניות. דוגמאות: "2014-10-02T15:01:23Z" ו-"2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

endTime

string (Timestamp format)

תאריך הסיום של טווח הזמן.

חותמת זמן בפורמט "זולו" RFC3339 UTC, ברזולוציה של ננו-שנייה ועד תשע ספרות עשרוניות. דוגמאות: "2014-10-02T15:01:23Z" ו-"2014-10-02T15:01:23.045123456Z".