اصول اولیه را بیاموزید و به سرعت از حساب Campaign Manager 360 خود به اطلاعات دسترسی برنامه‌ریزی کنید.
اصول اولیه را بیاموزید و به سرعت داده های گزارش خام را دریافت کنید که تجزیه و تحلیلی فراتر از گزارش استاندارد ارائه می دهد.
موجودیت‌های Sheet را برای صادرات و واردات انبوه بیاموزید.