Hướng dẫn dành cho chủ sở hữu tài sản

Sử dụng câu lệnh để bật tính năng Liên kết ứng dụng, khai báo trình xử lý ứng dụng mặc định, chia sẻ thông tin xác thực trang web, v.v.