Tổng quan về tệp đối chiếu

Mục Mô tả
Cú pháp danh sách bảng sao kê Cú pháp của danh sách câu lệnh cho trang web và ứng dụng.
Chuỗi quan hệ Danh sách các chuỗi quan hệ xác định trước có thể dùng trong một câu lệnh.
Việc Sử Dụng API Tài liệu về API của Google dùng để liệt kê hoặc xác minh câu lệnh. Hầu hết các trường hợp sử dụng KHÔNG yêu cầu bạn gọi trực tiếp API. Xem hướng dẫn sử dụng để xem có cách cụ thể nào để sử dụng câu lệnh cho trường hợp sử dụng của bạn hay không.