Sử dụng toán tử OR

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Toán tử OR sẽ trả về kết quả nếu khớp với một biểu thức ở một trong hai bên của từ khoá. Ví dụ: nội dung tìm kiếm sau đây trả về các tệp chứa cụm từ hello hoặc cụm từ world.

hello OR world